Sinnemestringen på NRK1 Puls

NRK Puls: Den sinte mannen Egil er igjen tilbake på Puls et år etter at NRK-teamet fulgte han gjennom et sinnemestringskurs. Stig Jarwson ved Sinnemestringen Brøsetmodellen blir intervjuet.

Sikkerhetsseminaret 2013

Avdeling for Sikkerhetspsykiatri ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF har sammen med Sikkerhetsenheten ved Nordlandssykehuset HF gleden av å kunne ønske velkommen til årets Sikkerhetsseminar 2013 i Tromsø.

Prøveforelesning Tom Palmstierna

I forbindelse med Tom Palmstiernas tilsetting som professor II i medisin inviterer Det medisinske fakultet til prøveforelesning

Roald Iversens doktorgradsdisputas

Roald Iversen prøveforeleser for graden Ph.D. “Hva kan den praktiserende sjelesørger lære av nyere empiriske undersøkelser om religion og tro i Norge?”

Nyheter om Sinnemestring Brøset Modellen

Fra Stortingsmelding 15 - Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner Denne ble offentliggjort 8. mars 2013.

Høyere risiko for selvmord

Johan Håkon Bjørngård ved Sifer Midt har fått publisert en artikkel i anerkjente American Journal of Epidemiology.

Økt rettssikkerhet under politiavhør

Et politiavhør av en særlig sårbar person kan lett føre til misforståelser og i verste fall falske tilståelser. Det kan være nødvendig å ty til forenklinger, som endrer forståelsen av det som i utgangspunktet blir uttrykt. Å trygge rettssikkerheten til disse personene er krevende, men bør prioriteres fordi de utgjør en betydelig og hittil uidentifisert gruppe. Politiet kan fylle en nøkkelrolle i å avdekke og formidle deres vansker videre inn i straffesakskjeden.

Nytt undervisningsemne i kriminalitet og psykiatri

Nytt 6000-emne i medisin, psykiatri, kriminalitet og samfunn 1800-2000, et samarbeid mellom institutt for historiske og klassiske fag, NTNU og Regional sikkerhetsavdeling og kompetansesenter Brøset, St. Olavs hospital.