Webinar om 22 juli saken

22 juli saken reiste en omfattende diskusjon om strafferettslig utilregnelighet og psykisk sykdom. Var Breivik motivert av sykelige vrangforestillinger eller av høyreekstrem ideologi? Var hans evne til å planlegge forenlig med å være utilregnelig? I denne populærvitenskapelige forelesningen, vil professor Linda Gröning diskutere 22 juli saken og den rettsutviklingen som skjedd etter den, fra et juridisk perspektiv.

Kronikk: Justissektorens inntog i norsk psykiatri

Kronikken er publisert i Tidsskriftet Den Norske Legeforening og skrevet av Øyvind Holst (SIFER Sør-Øst) og Stine Kilden (RSA). Forfatterne hevder blant annet at "Reduksjonen i antall døgnplasser samtidig med økende bruk av strafferettslige innleggelser setter det psykiske helsevernet, og særlig sikkerhetspsykiatrien, under press".

Bensin på bålet? Avisers rapportering om seksuelle overgrep

Denne internasjonale studien undersøkte hvordan aviser fremstiller personer som er mistenkt for eller har begått seksuelle overgrep, på tvers av fire land. Studien ble igangsatt underveis i BASIS-prosjektet, basert på eksisterende samarbeid mellom SIFER Sør-Øst, KRUS og et forskningsteam ved University of Auckland (New Zealand).

Intervju i «The Guardian»

Om "den ukjente seksuelle forstyrrelsen" somnofili i The Guardian

Utskrivningsklare pasienter i sikkerhetspsykiatrien

En kartlegging av utskrivelser fra sikkerpsykiatriske avdelinger viser at forpliktende avtaler, tett samarbeid og klar ansvarsfordeling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten er viktig for å lykkes med å få på plass et godt tjenestetilbud

Prosjekt: Voldsrisiko ved psykosesymptomer og emosjonelt ubehag i rettspsykiatriske erklæringer

Det er igangsatt en ny forskningstudie i rettspsykiatri som er et samarbeid mellom SIFER Vest og SIFER Sør-Øst. Denne forskningstudien skal undersøke om de rettsoppnevnte sakkyndige vurderer emosjonelt ubehag ved vurderte psykose-symptomer i rettspsykiatriske erklæringer.

Menn dømt for voldtekt viste redusert sosial kognisjon

En ny studie av menn dømt for voldtekt mot voksne tyder på at de har betydelige vansker med å forstå hvilke følelser, intensjoner og tanker andre mennesker har. Funnene er nylig publisert i Scandinavian Journal of Psychology.

«Jeg skal vitne i retten»

Helsepersonell kan bli innkalt som vitner av retten i saker som omhandler deres pasienter. Vår erfaring er at dette er en situasjon som av mange oppleves som fremmed og ubehagelig.

Oppsummering av kunnskap om mennesker som utsetter dyr for seksuelle handlinger

I mainummeret av Tidsskrift for Norsk Psykologforening har psykologspesialist Anja Vaskinn ved SIFER Sør-Øst sammen med veterinærspesialist Karianne Muri oppsummert forskningen på mennesker som utøver seksuelle handlinger med dyr.