Menn dømt for voldtekt viste redusert sosial kognisjon

En ny studie av menn dømt for voldtekt mot voksne tyder på at de har betydelige vansker med å forstå hvilke følelser, intensjoner og tanker andre mennesker har. Funnene er nylig publisert i Scandinavian Journal of Psychology.

«Jeg skal vitne i retten»

Helsepersonell kan bli innkalt som vitner av retten i saker som omhandler deres pasienter. Vår erfaring er at dette er en situasjon som av mange oppleves som fremmed og ubehagelig.

Oppsummering av kunnskap om mennesker som utsetter dyr for seksuelle handlinger

I mainummeret av Tidsskrift for Norsk Psykologforening har psykologspesialist Anja Vaskinn ved SIFER Sør-Øst sammen med veterinærspesialist Karianne Muri oppsummert forskningen på mennesker som utøver seksuelle handlinger med dyr.

BASIS på sifer.no

BASIS (Behandling av seksuallovbruddsproblematikk i spesialisthelsetjenesten) går nå fra implementeringsprosjekt til varig tilbud i hele landet. I den forbindelse har det blitt opprettet en egen informasjonsside om BASIS her på sifer.no.

Nye rapporter fra Ukom

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) undersøker alvorlige hendelser og forhold for å bedre sikkerheten til pasienter, brukere, pårørende og medarbeidere. Ukom har nylig publisert to viktige rapporter: "Utforming av skjermingsenheter i det psykiske helsevernet" og "Festepunkter på pasientrom i det psykiske helsevernet".

Nå kan du melde deg på B-kurs for sakkyndige

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) arrangerer på ny B-kurs for alle som påtar seg oppdrag som sakkyndig i straffesaker. Kurset består av to deler, totalt seks dager. Søknadsfrist er 21. juni 2021.

Straff av barn

Bok om straff av barn. Ingun Fornes stiller blant annet spørsmål som; Hvorfor skal vi reagere annerledes overfor barn som har begått straffbare handlinger enn overfor voksne? Hvordan er straffen tilpasset at domfelte er et barn?

Søker forskarar til partnarvald-prosjekt

Fem nye forskarstillingar i storsatsing for å avverge partnarvald. – Det er aldri forska på avverjeplikt i samband med partnarvald i Europa tidlegare, og internasjonalt har det aldri blitt sett i gang eit så stort forskingsprosjekt på liknande tematikk.

Forverring av psykosesymptomer øker voldsrisiko

Dette og andre resultater er nylig publisert fra Safe pilotprosjektet (2006-16); et samarbeidsprosjekt mellom SIFER Sør-Øst, en regional sikkerhetsavdeling med 10 senger og fire lokale sikkerhetsavdelinger med til sammen 48 senger.