Seminar: «Searching for the moral homunculus, quo vadis?»

Professor Emerita Kirsten Rasmussen har gått over i pensjonistenes rekker og avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs hospital ønsker å markere dette med et seminar

Ny rapport fra besøk til regional sikkerhetsavdeling – Østmarka i Trondheim

Østmarka: risiko for unødvendig lange beltelegginger

Hva kjennetegner mennesker med seksuell interesse for dyr? 

Forskningslitteraturen på zoofili eller mennesker som utøver seksuelle handlinger med dyr er relativt begrenset. Nå foreligger en oppsummering om temaet, skrevet av Anja Vaskinn ved SIFER Sør-Øst.

Medisinsk kvalitetsregister for seksualovergrepsrelatert problematikk (KvaSO)

I desember 2022 ble det første nyhetsbrevet fra Medisinsk kvalitetsregister for seksualovergrepsrelatert problematikk (KvaSO) sendt ut. Kvalitetsregisteret ble opprettet våren 2022 og er et resultat av et samarbeid mellom involverte kliniske miljøer i Norge. 

Kritikk av Regional sikkerhetsseksjon (RSA)

Dikemark: Uegnet og nedslitt bygg øker risiko for tvang mot pasienter.

Ny artikkel fra SAFE-pilotstudien er tilgjengelig

Denne artikkelen er den fjerde som kommer fra SAFE pilot studien som hadde et design med fokus på dynamiske risikofaktorer i et prospektivt design med gjentatte målinger.  Artikkelen ligger åpen til 24. februar 2023.

Utprøving av PRISM i en norsk kontekst

PRISM er en strukturert faglig retningslinje for vurdering av situasjonsbetingede risikofaktorer for vold i institusjon. Tre fengselsenheter og fem sikkerhetspsykiatriske enheter deltok i et pilotprosjekt for utprøving av PRISM i Norge. Resultatene er nylig publisert i tidsskriftet Advancing Corrections Journal.

Disputas: Erlend Bugge

Fredag 2. desember disputerer overlege Erlend Bugge (SIFER Nord) for ph.d.-graden i helsevitenskap ved UiT. Han vil offentlig forsvare avhandlingen: “Some systemic markers of inflammation in older adults with psychiatric disorders”. Det er mulig å følge disputasen digitalt.

Søker frivillige til oppfølgingstilbud

Oslo friomsorgskontor er i gang med å utvikle et nytt prosjekt i forbindelse med tilbakeføring og integrering av domfelte i Oslo. Vil du være med på laget som frivillig? Bli med på infomøte 1. desember kl. 18.00, fysisk eller digitalt.