Ny forskning i rettspsykiatri: Registrering av psykotiske symptomer i rettspsykiatriske erklæringer om utilregnelighet – en pilotstudie

Overlege og stipendiat Pia Jorde Løvgren ved Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsel- og rettspsykiatri i Helse Sør-Øst har publisert første artikkel i sitt PhD-prosjekt. Her kan du lese mer om forskningen og prosjektet som helhet.

Ny rapport om innsatte med utviklingshemming

I en fersk rapport oppsummeres resultatene fra en undersøkelse gjennomført av KRUS og Kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Midt og Sør-Øst, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Formålet med undersøkelsen har vært å få ny kunnskap om situasjonen for personer med utviklingshemming i norske fengsler, og belyse hvordan ulike aktører kan bli bedre til å fange opp og tilrettelegge for denne gruppen under straffegjennomføring.

V-RISK-Y: Ny sjekkliste for voldsrisiko blant ungdom

Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri ved Oslo universitetssykehus er i ferd med å utprøve en ny voldsrisiko sjekkliste for ungdom 12-18 år. Her kan du lese mer om utprøvingen av det nye instrumentet V-RISK-Y.

Byggestart av nytt sikkerhetsbygg

Nå starter byggingen av det nye sikkerhetsbygget på Østmarka i Trondheim

SIFER-nettsidene oppdateres

Nettsidene er for tiden under oppdatering. Ved spørsmål om kurs, seminarer eller konferanser, kontakt Marianne Løkken på e-post loekke@ous-hf.no eller tlf 906 90 507. Takk for tålmodigheten mens arbeidet pågår!

MAP –  møte med aggresjonsproblematikk

MAP er et nytt opplæringsprogram for forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk. 

BASIS-prosjektet – sluttrapport og konferanse

BASIS-konferansen 2019 markerte slutten på det treårige pilotprosjektet som har hatt som hovedmålsetning å utvikle et helhetlig og sammenhengende behandlingstilbud til personer dømt for seksuallovbrudd i Helse Sør-Øst.

Kurs i strafferett og straffeprosess for rettsmedisinske sakkyndige (B-kurs)

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) arrangerer på ny B-kurs for alle som påtar seg oppdrag som sakkyndig i straffesaker.