Utlysning: Postdoc – ULTPEN

ULTPEN utlyser et postdoktorstipendiat på to år. ULTPEN er et forskningsprosjekt i samarbeid med NTNU, KRUS og St. Olav med tittelen "Indefinite preventive detention: The implementation and impact of the ULTimate PENalty in Norway". ULTPEN er finansiert av Norges Forskningsråd.

Skal forske på plikten folk har til å avverge partnervold

I sju av ti partnerdrap i Norge er det en voldshistorikk før drapet skjer, og i omtrent like mange tilfeller har offeret og gjerningspersonen vært i kontakt med hjelpeapparatet på forhånd. Forskingsprosjektet MANREPORT vil blant annet prøve å finne ut om flere av disse drapene kunne blitt avverget.

Ny fagbok om psykiske lidelser i fengsel

Forekomsten av psykiske lidelser er høy blant fengselsinnsatte. Psykiske lidelser kombinert med frihetsberøvelse innebærer særskilte utfordringer for den innsatte og for hjelperen. Boken gir en oversikt over psykiske lidelser i fengsel, og en innføring i helsefremmende og kriminalitetsforebyggende arbeid med innsatte.

Rapport og webinar: Drap begått i psykotisk tilstand

Onsdag 15. desember kl.10.00 legger Ukom fram rapporten "Hva kan vi lære etter et drap begått i psykotisk tilstand? Helsehjelp og samfunnsvern for pasienter med psykose og økt voldsrisiko". Webinaret sendes på facebook og er gratis. Rapporten kan lastes ned som PDF.

Webinar: Høyrisikoprosjektet

Statsforvalteren i Trøndelag og Sifer Midt inviterer til erfaringsdeling 9. mars 2022

DIMENSIONS konferanse/webseminar

Konferansen vil belyse forholdet mellom psykiske lidelser og strafferetten fra et juridisk, filosofisk og psykiatrisk perspektiv.

NERS og Barneombudet arrangerer webseminar

Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet arrangerer i desember et webinar rettet mot leger og psykologer i barnefeltet med interesse for rettspsykiatri

Rettssikkerhetsprisen 2021

Rettssikkerhetsprisen for 2021 tildeles Maria Hessen Jacobsen og Randi Rosenqvist for sin utrettelige og årelange innsats for å ivareta rettssikkerheten til og bedre soningsforholdene for de innsatte i norske fengsler.

Sikkerhetsbygget offisielt åpnet

Med det er gamle Brøset historie. For to år siden tok administrerende direktør Grethe Aasved det første gravemaskintaket, og denne uken var det tid for å erklære bygget offisielt for åpnet.