Undervisning

SIFER tilbyr undervisning til helsepersonell og ansatte i kriminalomsorgen i spesialiserte tema, blant annet behandling av voldsutøvere og voldsrisikovurdering.

Undervisningstema
SIFER nettverket tilbyr undervisning i fagområder og tema som naturlig angår våre fagfelt. Vårt nettverk samler kompetanse og fagekspertise som bidrar aktivt inn i planlegging og gjennomføring av kursene vi tilbyr. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vårt undervisningstilbud til det beste for fagmiljøene i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Norge.

Leter du etter konkrete datoer for kurs eller seminarer må du se i kalenderen vår.
Link til kalender


C-kurs i rettspsykiatri

Kurset omhandler hvordan rettsoppnevnte sakkyndige skal besvare mandatet fra retten i form av utarbeidelse av en rettspsykiatrisk erklæring. Kurset er rettet mot klinisk erfarne spesialister i psykiatri og psykologi som jobber som, eller planlegger å jobbe som, sakkyndige i straffesaker.

Fengselspsykiatrikurs

Kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø (SIFER) inviterer på ny til fordypningskurs i fengselspsykiatri. Alle delkurs foregår på Thon Hotel Opera, Oslo.

MAP – Møte med aggresjonsproblematikk

Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold, og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge.

NERS Mini-webinar

En webinar-rekke med relevante tema for sakkyndige og andre som er interessert i å utvide sin kompetanse innen sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri. Webinarene vil ha en varighet på to timer og er gratis.

Samarbeid mellom KRUS og SIFER Sør-Øst

Høsten 2018 igangsatte Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og SIFER et samarbeid om å etablere et emne om innsatte og domfelte med psykiske lidelser (15 studiepoeng), primært for kriminalomsorgsansatte.

Videreutdanning i voldsrisikovurdering og -håndtering (ViVo)

Studietilbudet er det eneste i Norge som har behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser som hovedfokus. Utdanningen gir til sammen 30 studiepoeng (2 x 15).

ViVo-I: Voldsrisikovurdering

Her vil det legges ut informasjon om studiet i voldsrisikovurdering (ViVo-I), som er den første delen av videreutdanningen i voldsrisikovurdering- og håndtering. Utdanningen er relevant både for ansatte i hjemmebaserte tjenester og for de som arbeider miljøterapeutisk i institusjon, og innen individual- og gruppeterapi.

ViVo-II: Voldsrisikohåndtering

Her vil det legges ut informasjon om studiet i voldsrisikohåndtering (ViVo-II), som er den andre delen av videreutdanningen i voldsrisikovurdering- og håndtering. Påmelding krever at man har fullført og bestått ViVo-I.

Voldsrisikovurdering i klinisk praksis

SIFER/KPS Sør-Øst tilbyr et tredagers kurs for alle som gjør voldsrisikovurderinger i arbeid med personer med psykiske lidelser.