MAP – Møte med aggresjonsproblematikk

MAP (Møte med aggresjonsproblematikk) er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren.

Risikovurdering og -håndtering, Undervisning

MAP logo

MAP er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren.

Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Manualens standpunkt er at dette oppnås mest effektivt ved å sørge for at mennesker blir møtt med forståelse og profesjonell omsorg. Forståelse ovenfor sterke følelsesuttrykk og atferd er sjelden noe som kommer av seg selv. Det krever en høy grad av profesjonalitet og kunnskap å kunne identifisere og anerkjenne de underliggende årsakene til disse uttrykkene. Denne forståelsen er essensiell da den gir forutsetning og grunnlag for å kunne jobbe målrettet og effektivt med voldsproblematikken. Profesjonell omsorg handler om å gi tilpasset og faglig begrunnet omsorg basert på den enkelte sitt behov.

Å redusere vold og tvang handler om mer enn å bare unngå et destruktivt samspill. Det handler om god behandling. Det handler om å legge til rette for et helsevesen som skal være trygt for begge parter – både pasienter og personale.

Opplæringsmanualen er et samarbeidsprosjekt mellom lokale sikkerhetsavdelinger, regionale sikkerhetsavdelingene og kompetansesentrene i Helse Midt, Helse Sør-Øst og Helse Vest. Hensikten med prosjektet har vært å utarbeide en helhetlig opplæringsmanual i hvordan man kan forstå, forebygge og håndtere aggresjon- og voldsproblematikk i psykisk helsevern.

Opplæringsmanualen vil bestå av 10 hovedkapitler som vil bli skrevet
av eksperter på fagfeltet. Manualen vil utvides med eventuelle
tilleggskapitler etter hvert.

Hvert kapittel vil bestå av en teoridel og en undervisningsveileder.
Sistnevnte del vil bli utarbeidet av en egen kapittelgruppe på bakgrunn
av teoridelen. Undervisningsveilederen vil ha fokus på hva som skal
formidles til kursdeltakere, samt hvordan det kan formidles.

Kapitteloversikt:
Kap.1: Aggresjonsforståelse
Kap.2: Voldsrisikovurdering og -håndtering
Kap.3: Voldsforebygging
Kap.4: Forebyggende kommunikasjon
Kap.5: Dempende strategier
Kap.6: Selvregulering
Kap.7: Samhandling
Kap.8: Håndteringsstrategier
Kap.9: Fysiske teknikker
Kap.10: Etterarbeid

Kontakt daglig leder: Thomas Nag : thomas.haugen.nag@helse-bergen.no

Thomas Nag

Daglig leder

Thomas Nag

Daglig leder MAP

thomas.nag@helse-bergen.no

97768535

Kommende kurs

11. mai 2020 - 12. mai 2020
Gaustad sykehus, bygg 10, Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo
Risikovurdering og -håndtering,
15. apr 2020 - 16. apr 2020
Gaustad sykehus, bygg 10, Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo
Risikovurdering og -håndtering,