Om Sifer

SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Våre regionale kompetansesentre er lokalisert i Bergen (Helse Vest), Oslo (Helse Sør-Øst), Trondheim (Helse Midt) og Tromsø (Helse Nord).

SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk for sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri. Våre regionale kompetansesentre er lokalisert i Helse Bergen for Helse Vest, i St. Olavs hospital i Trondheim for Helse Midt-Norge, i Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø for Helse Nord, og i Oslo universitetssykehus for Helse Sør-Øst.

Formål for SIFER er å legge til rette for samarbeid om forskning, fagutvikling og formidling mellom kompetansesentrene for sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri. Samfunnsoppdraget er å bidra til et bedre tjenestetilbud for pasientene og brukere i sikkerhetspsykiatrien, fengselspsykiatrien og rettspsykiatrien, samt spre kunnskap om fagområdene til beslutningstagere, forvaltning, eiere, media og allmennheten for øvrig.

SIFER har et nært og formelt samarbeid med helsedirektoratet, justis- og politimyndigheter, brukerorganisasjoner, høyskoler, universitet og kriminalomsorgen. Vi organiserer en etterutdanning i rettspsykiatri for psykiatere og psykologer, og underviser blant annet for allmennpsykiatrien og for fengselsvesen.

Visjon
SIFER skal være det ledende nasjonale fagnettverk for forskning, fagutvikling og formidling innenfor områdene sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri.
Våre verdier
Verdigrunnlaget for SIFER er høy faglig kompetanse, åpent samarbeid og pålitelige tjenester.
Våre oppgaver

  • koordinere felles prosjekter og utredningsoppgaver
  • koordinere arbeidet med retningslinjer, veiledere og standarder
  • koordinere utvikling og gjennomføring av undervisning, kurs og seminar
  • styrke forskningssamarbeid mellom kompetansesentrene og med andre relevante forskningsmiljøer

  • spre kunnskap i samfunnet om sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri
  • koordinere videreutvikling av flerregionale, nasjonale og internasjonale fagnettverk.
  • opprettholde og videreutvikle felles nettside sifer.no
  • følge opp SIFER sin rullerende strategiske plan
Fagområder

Sikkerhetspsykiatri

Et fagfelt som forholder seg til voldelige personer, alvorlig sinnslidende personer og/ eller personer som har begått overgrep som befinner seg på en sikkerhetsavdeling. De kan være til fare for seg selv og/ eller andre.

SIFER jobber med forskning, fagutvikling og undervisning til hjelp for sikkerhetspsykiatrien. Å utvikle instrumenter for risikovurdering, samt behandlingsmodeller og -metoder er essensielt her.

Fengselspsykiatri

Dette fagfeltet forholder seg til innsatte med psykiske helseproblemer.

SIFER jobber med å utvikle metoder for å gi de innsatte best mulig hjelp – og utdanner og veileder ansatte i kriminalomsorgen.

Rettspsykiatri

Rettspsykiatri er psykiatrisk og psykologisk kunnskap anvendt i rettspleiens tjeneste. Spesialister i psykiatri og psykologi kan oppnevnes av retten for å vurdere om en person som er tiltalt i en straffesak kan omfattes av de rettslige begrepene sterkt avvikende sinnstilstand, sterk bevissthetsforstyrrelse eller høygradig psykisk utviklingshemming på tiden for den straffbare handlingen (strl. §20). Det er retten som vurderer, på bakgrunn av de sakkyndiges mandatbesvarelser, om en tiltalt i en straffesak har en tilstand som omfattes av strl. § 20.

Dersom retten finner at det på bakgrunn av de sakkyndiges mandatbesvarelse er stor fare for gjentagelse av straffbare handlinger, kan særreaksjonen «Dom til tvungent helsevern» eller «Dom til tvungen omsorg» komme til anvendelse (strl. §§ 62 og 63).

Dokumenter

SIFER strategidokument

Beskriver SIFERS strategi – Siste oppdaterte versjon

SIFER forskningsstrategi

Felles forskningsstrategi for SIFER-nettverket 2021-2026