Om Sifer

SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Våre regionale kompetansesentre er lokalisert i Bergen (Helse Vest), Oslo (Helse Sør-Øst), Trondheim (Helse Midt) og Tromsø (Helse Nord).

SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk for sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri. Våre regionale kompetansesentre er lokalisert i Helse Bergen for Helse Vest, i St. Olavs hospital i Trondheim for Helse Midt-Norge, i Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø for Helse Nord, og i Oslo universitetssykehus for Helse Sør-Øst.

Formål for SIFER er å legge til rette for samarbeid om forskning, fagutvikling og formidling mellom kompetansesentrene for sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri. Samfunnsoppdraget er å bidra til et bedre tjenestetilbud for pasientene og brukere i sikkerhetspsykiatrien, fengselspsykiatrien og rettspsykiatrien, samt spre kunnskap om fagområdene til beslutningstagere, forvaltning, eiere, media og allmennheten for øvrig.

SIFER har et nært og formelt samarbeid med helsedirektoratet, justis- og politimyndigheter, brukerorganisasjoner, høyskoler, universitet og kriminalomsorgen. Vi organiserer en etterutdanning i rettspsykiatri for psykiatere og psykologer, og underviser blant annet for allmennpsykiatrien og for fengselsvesen.

Visjon
SIFER skal være det ledende nasjonale fagnettverk for forskning, fagutvikling og formidling innenfor områdene sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri.
Våre verdier
Verdigrunnlaget for SIFER er høy faglig kompetanse, åpent samarbeid og pålitelige tjenester.
Våre oppgaver

  • koordinere felles prosjekter og utredningsoppgaver
  • koordinere arbeidet med retningslinjer, veiledere og standarder
  • koordinere utvikling og gjennomføring av undervisning, kurs og seminar
  • styrke forskningssamarbeid mellom kompetansesentrene og med andre relevante forskningsmiljøer

  • spre kunnskap i samfunnet om sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri
  • koordinere videreutvikling av flerregionale, nasjonale og internasjonale fagnettverk.
  • opprettholde og videreutvikle felles nettside sifer.no
  • følge opp SIFER sin rullerende strategiske plan
Fagområder

Sikkerhetspsykiatri

Sikkerhetspsykiatri er fagfeltet som sørger for utredning og behandling av pasienter som har alvorlig sinnslidelse og samtidig svært aggressiv eller voldelig atferd, og som oftest får døgninnleggelse i de regionale eller lokale sikkerhetspsykiatriske avdelingene i Norge. Pasientene kan være til betydelig fare for andre eller seg selv, og krever oftest mer omfattende diagnostikk, behandling og tryggere utskrivelse og oppfølging enn hva allmennpsykiatrien tilbyr.

SIFER sørger for forskning på internasjonalt høyt nivå, fagutvikling, undervisning og implementering av moderne og kunnskapsbasert metode i praksisfeltet. I samarbeid med Helsedirektoratet bidrar SIFER med nasjonale faglige råd med oppdaterte verktøy for risikoutredning og risikohåndtering for klinisk virksomhet i norsk sikkerhetspsykiatri og allmennpsykiatri, samt bistand til domstol, politi, kriminalomsorg, kommune og andre som har behov for kompetanseheving innenfor fagfeltet.

Fengselspsykiatri

Det er en betydelig forhøyet forekomst av psykiske lidelser blant innsatte, og fengselspsykiatri forholder seg nettopp til psykisk helsevern i fengsler. SIFER er involvert i utviklingen av «områdefunksjonen», som innebærer styrking av det stedlige psykiske helsevernet til innsatte i norske fengsler.

SIFER tilbyr kurs i fengselspsykiatri, dette er en kursrekke som strekker seg over ett år. Kurset tilbyr en faglig fordypning i en rekke aktuelle felt og er godkjent som vedlikeholdsaktivitet av Legeforeningen og Psykologforeningen. SIFER tilbyr også kurs og veiledning for Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) og ansatte i fengsler. I 2019 ble det etablert et nasjonalt fagnettverk for psykisk helsevern i fengsler med jevnlige samlinger for medlemmene. Målsettingen med dette er å styrke faglig utvikling og interesse for feltet.

Rettspsykiatri

Rettspsykiatri er psykiatrisk og psykologisk kunnskap anvendt i strafferettspleiens tjeneste. Spesialister i psykiatri og psykologi kan oppnevnes av retten for å vurdere om en person som er tiltalt i en straffesak hadde en sterkt avvikende sinnstilstand, sterk bevissthetsforstyrrelse eller høygradig psykisk utviklingshemming på tiden for en straffbar handling (strl. §20, jf §§ 62, 63).

SIFER har et nasjonalt ansvar for å sørge for videreutdanning for spesialister til rettspsykiatri og rettspsykologi i vårt C-kurs godkjent av Den rettsmedisinske kommisjon og NERS. Kurset er vanligvis en forutsetning for å kunne påta seg rettspsykiatriske oppdrag. SIFER gjennomfører forskning med internasjonal interesse på området legal insanity, med mange viktige bidrag til nordisk og internasjonal forensic psychiatry.

Dokumenter

SIFER strategidokument

Beskriver SIFERS strategi – Siste oppdaterte versjon

SIFER forskningsstrategi

Felles forskningsstrategi for SIFER-nettverket 2021-2026

SIFER årsrapporter

Årsrapporter for kompetansesentre