Ny artikkel om kvinnelige innsattes somatiske og psykiske lidelser

Det er gjennomført mange undersøkelser av fengselsinnsattes helsetilstand og de konkluderer gjennomgående med høy sykelighet sammenliknet med befolkningen ellers. Kvinnelige innsatte har lenge vært ansett som en helsemessig særlig utsatt gruppe, uten at dette har vært tilstrekkelig empirisk dokumentert.

ERM opplæring for FACT-Sikkerhet Helse Fonna HF

24. mai fikk en delegasjon fra FACT – Sikkerhet ved Helse Fonna HF, opplæring i ERM. Dette nyopprettede teamet hadde vært hos sine kolleger ved FACT - Sikkerhet Blakstad/Vestre viken HF og blant annet blitt inspirert til å ta i bruk ERM.

Nå kan du melde deg på B-kurs for sakkyndige

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) arrangerer på ny kurs i strafferett og straffeprosess (B-kurs) for alle som påtar seg oppdrag som sakkyndig i straffesaker (ulike medisinske spesialister, psykologer, odontologer mv.).

Webinar: Ildspåsettelse

Mini-webinar om Ildspåsettelse: fenomenforståelse og risikovurdering

Høringssvar – NOU 2023: 4 – Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Innsendt høringssvar på Høring - NOU 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, fra NERS.

Mener samtykkebestemmelsen ikke hindrer samfunnsvernet

– Det er en feilslutning å tro at samtykkebestemmelsen i seg selv er til hinder for å ivareta samfunnsvernet.

SELFI – Selvhjelp For Innsatte

SELFI er et selvhjelpsverktøy rettet mot personer som sitter i fengsel. Målet med SELFI er at folk skal bli bedre rustet til å tåle den påkjenningen på psyken det kan være å gjennomføre en straff i fengsel. Med SELFI ønsker man å spre kunnskap om psykisk helse og hva man kan gjøre selv for å forebygge psykiske plager og få det litt bedre med seg selv.

Vi har reorganisert tidligere TvangsForsk, og heter nå Frivillighet og tvang! 

I 2022 startet reorganisering av TvangsForsk. TvangsForsk fokuserte i stor grad på forskning innen tvang. Reorganiseringen innebærer at vi også velger å fokusere på fagutvikling og kompetanseheving. Det vil si at i tillegg til å fasilitere for forskning, jobber vi med veiledning og holder kurs og konferanser for både pasienter, pårørende og helsepersonell, men også øvrige yrkesgrupper som ønsker økt kunnskap om fagfeltet frivillighet og tvang.

I FENGSEL: Ønsker at justissektoren snarlig kommer på banen

Thale Kristine Bostad er enhetsleder i Fengselspsykiatrisk poliklinikk, som dekker psykisk helsevern for innsatte i Sentralarresten i Oslo politidistrikt, Ungdomsenhet Øst, Bredtveit og Oslo fengsler. Les mer om hennes erfaringer, ønsker og forslag til løsninger for innsatte i norske fengsler.