MAP


MAP (Møte med Aggresjonsproblematikk) er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjons- og voldsproblematikk i helse- og sosialsektoren. Programmet er eid av de fire regionale helseforetakene, omtalt i nasjonal helse- og sykehusplan og anbefalt i nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern.

Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Arbeidet med å redusere vold er komplekst og må tilnærmes fra flere hold. En av de viktigste forutsetningene for å få dette til, er å øke kvaliteten på de daglige samspillene mellom pasienter og personal, og legge til rette for at tjenestetilbudet skaper minst mulig grad av krenkelse og avmakt for den som mottar hjelpen.

Opplæringsprogrammet MAP ønsker å være et viktig bidrag til å øke kvaliteten på det voldsforebyggende arbeidet. Først og fremst ved å legge til rette for forståelse og reduksjon av konfliktgrunnlaget, dernest ved å tilføre profesjonell og nødvendig handlingskompetanse når situasjoner oppstår, samt ved å utnytte det lærings- og utviklingsrommet som kan oppstå i etterkant av aggressive episoder.

Å redusere vold og tvang handler om mer enn å bare unngå et destruktivt samspill. Det handler om god behandling. Det handler om å legge til rette for et helsevesen som skal være trygt for begge parter – både pasienter og personale.

VISJON

Bidra til økt sikkerhet og trygghet
for pasienter og personale

Redusere forekomsten av
aggressive og voldelige episoder

Bidra til forebygging og riktig bruk av tvangsmidler

Instruktører

MAP bygger på en modell der det utdannes MAP instruktører som driver opplæring i egen organisasjon. For å bli godkjent MAP-instruktør må du bestå en ti-dagers instruktøropplæring. Sluttproduktet for instruktørutdanningen er at instruktørene skal være i stand til å holde MAP grunnkurs, undervise i de ulike modulene i MAP, samt kunne vedlikeholde denne kompetansen ved sine arbeidsplasser. Påmelding av instruktører forutsetter forankring og avklaring av ledelse. Videre forplikter deltakelse til implementering av grunnkurset på egen arbeidsplass.

Instruktørmodellen som MAP følger sikrer et aktivt kunnskapsnettverk hvor det er fokus på kompetanse og kvalitet.

De regionale koordinatorene formidler kurs i din region.
Hovedinstruktørene utdanner MAP – sertifiserte instruktører.
Sertifiserte instruktører driver undervisningen i din organisasjon.
Ressurspersoner er ansvarlige for lokal oppfølging og bruk av modellen.

Nettverket møtes jevnlig nasjonalt, regionalt og lokalt.

RegionKontaktMail
Sør- ØstGunnar Eidhammergeidhammer@gmail.com
MidtMarius Engenmarius.krogdal.engen@stolav.no
NordBjørn Svenningbjorn.svenning@unn.no
VestThomas Nagthomas.haugen.nag@helse-bergen.no
RegionKontaktMail
Helse VestGunilla Berg Kristiansengunillamaria@gmail.com
Helse Sør-øst Bente Sundbye uxbsun@uus.no
Helse Sør-øst Kjell Kjærvik uxkjkj@ous-hf.no
Helse Sør-østThor Egil Holtskoguxthlt@ous-hf.no
Helse Sør-ØstGunnar Eidhammergeidhammer@gmail.com
Helse MidtMarius Engenmarius.krogdal.engen@stolav.no
Helse VestTorill Storhaug Fotlandtorill.storhaug.fotland@helse-fonna.no
Helse VestLone Vistelone.viste@sus.no
Helse VestThomas Nagthomas.haugen.nag@helse-bergen.no
Helse NordBjørn Svenningbjorn.svenning@unn.no

MAP fører streng kontroll med hvem som til enhver tid er sertifisert.
Det er kun de som er ført på denne listen som kan regnes som instruktører for MAP.

MAP forskningsgruppe

Forskergruppen er ansvarlig for validering og følgeforskning tilknyttet MAP. Ansvarlig for koordinering, ledelse og gjennomføring av ulike kvalitets- og forskningsprosjekt.

Medlemmer:
Mette Senneseth, Roger Almvik, Gunnar Eidhammer og Øyvind Lockertsen (leder).

Konsulentgruppe:
Stål Bjørkly og Kevin Douglas.

MAP fagutviklingsgruppe

Faguviklingsgruppen er ansvarlig for fag- og kvalitetsarbeid tilknyttet MAP. Ansvarlig for koordinering, ledelse og gjennomføring av prosjekter.

Medlemmer:
Gunilla Maria Berg Kristiansen, Gunnar Eidhammer, Bjørn Svenning, Jan Hammer, Lone Viste, Torill Storhaug, Anders Askeli, Thor Egil Holtskog, Kjell Kjærvik, Marius Engen og Thomas Nag (leder)

Teorikapitlene inngår i kunnskapsgrunnlaget til MAP


Hvis du ønsker å bli MAP instruktør
arrangeres det følgende kurs i 2023

TROMSØ– Vår– 2023 – Påmelding innen 26. februar 2023
Samlingsdager: 28. – 30. mars, 12. – 14. april, 18. – 21. april

OSLO– Høst– 2023– Påmelding innen: 2. juni 2023
Samlingsdager: 4. – 6. september, 13. – 15. september, 25. – 28. september


E-læringskurs i MAP (betaversjon)


Vi jobber aktivt med å utvikle nye ressurser til bruk i opplæring i MAP. Vi har valgt å gi dere tilgang til en tidlig versjon av e-læringskursene som utvikles til MAP.
Disse kursene har følgende målsetninger:
1. Brukes til forberedelser før gjennomføring av grunnkurset
2. Repetisjon etter gjennomført grunnkurs
3. Kan brukes i internundervisning og vedlikeholdsopplæring.

Det er viktig å understreke at dette ikke erstatter regulær undervisning i MAP.

Kontaktpersoner i din region

Thomas Nag

Daglig leder og regional koordinator vest

thomas.haugen.nag@helse-bergen.no

Bjørn Svenning

Regional koordinator nord

bjorn.svenning@unn.no

Marius Engen

Regional koordinator midt

marius.krogdal.engen@stolav.no

Gunnnar Eidhammer

Regional koordinator sør-øst

geidhammer@gmail.com