Videreutdanning i voldsrisikovurdering og -håndtering (ViVo-I og ViVo-II)

Studietilbudet er det eneste i Norge som har behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser som hovedfokus. Utdanningen gir 2 x 15 studiepoeng.

Risikovurdering og -håndtering

Videreutdanningen har et omfang tilsvarende 15 studiepoeng for ViVo-I (voldsrisikovurdering) og 15 studiepoeng for ViVo-II (voldsrisikohåndtering) og er organisert som deltidsstudium over til sammen to semestre. Studietilbudet er det eneste i Norge som har behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser som hovedfokus. 

Det vil bli satt opp nye ViVo-kurs i 2020. Påmeldingsinformasjon og kursdatoer vil legges ut på nettsidene så snart det er klart. Kontakt Marianne Løkken for mer informasjon: loekke@ous-hf.no / tlf 906 90 507.

NB: De som allerede er påmeldt ViVo-II i 2019 finner delkursdatoene lenger ned på denne siden.

Målgruppe

Utdanningen er relevant både for ansatte i hjemmebaserte tjenester og for de som arbeider miljøterapeutisk i institusjon, og innen individual- og gruppeterapi. Studiet er både tverrfaglig og tverretatlig. Målgruppen for studiet er leger, psykiatere, psykologer, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere og andre med tilsvarende helse- og sosialfaglig bakgrunn – som arbeider med mennesker med psykiske lidelser og voldsproblem.

Opptakskrav

Bachelorgrad i helse- eller sosialfag og minst ett års relevant yrkespraksis.

Søkere med 2-årig høyere helse- eller sosialfaglig utdanning etter tidligere rammeplaner kan også tas opp. Søkere med annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning kan tas opp etter særskilt vurdering. Søkere som arbeider med mennesker med psykiske lidelser og voldsproblem vil bli prioritert.

Du kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse til videregående- og masterstudier. Du må dokumentere kompetanse som er på samme nivå som det formelle opptakskrav, samt at du har yrkespraksis som inngår i opptakskravet. Viser til Forskrift om opptak til masterstudier og videreutdanninger.

Organisering av studiet

Både for kursene ViVo-I og ViVo-II vil det bli arrangert syv dagssamlinger ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus (Gaustad). Samlingene kan også følges på videokonferanse. Alt studiemateriell vil bli lagt ut på CANVAS i god tid før hver samling, og printes ut av studentene selv. Dere vil få tilsendt mail hver gang noe nytt legges ut på Canvas.

NB: Det vil ikke bli delt ut studiemateriell på samlingene.

Studentene blir organisert i faste grupper med to til maks seks medlemmer. Gruppene arbeider sammen gjennom hele studietiden og under eksamen. Studiet avsluttes med en skriftlig gruppeeksamen hvor studentene skal gjøre en fullstendig utredning av voldsrisiko i forhold til et skriftlig presentert kasus.

Eksamen avholdes i Fronter – dette krever at studentene har internett-tilgang hele dagen mens eksamen avlegges.

Kostnader

Pris per student pr. kurs i 2019:
Kr. 5.000,- inkludert lunsj for de som deltar på Gaustad.
Kr. 4.000,- inkludert overføring på videokonferanse i Norsk Helsenett for de som deltar på video.

Begge prisene er inkludert semesteravgift til Høgskolen i Molde.

For video-oppkoblede: Ingen oppkoblingsavgifter tilkommer hvis man er med i Norsk Helsenett. Deltagere utenfor helsenettet må selv bære kostnadene med å ringe inn til helsenettet.

Undervisningen vil følge den nye HCR-20 versjon 3. For deltakere på Gaustad inngår denne i prisen, mens videotilkoblede deltakere kan bestille denne, på mailadressen: steffen.stamnes@helse-bergen.no Han treffes også på tlf: tlf. 55958306. Manualen koster kr.250,-.

ViVo-II 2019

Dette kurset er allerede i gang med følgende kurssamlinger:

27. – 28. august
24. – 25. september
29. – 30. oktober
19. november + eksamen 20. november

Sted: Gaustad sykehus, bygg 10, Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo.

Ved spørsmål, kontakt Marianne Løkken: loekke@ous-hf.no / tlf 906 90 507.