Publisert 9. februar, 2015

Den rettsmedisinske kommisjon søker nye medlemmer

Den rettsmedisinske kommisjon søker nye medlemmer for perioden 1. april 2015 – 31. mars 2018. 

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet å innføre en ny rekrutteringsmodell for kommisjonsvervet fra og med neste oppnevningsperiode. Ny modell innebærer blant annet at vervet lyses ut offentlig i hele Skandinavia.

Medlemmer til Den rettsmedisinske kommisjon oppnevnes av Justis- og beredskapsdepartementet med hjemmel i straffeprosessloven § 146. Kommisjonens nærmere virksomhet er regulert i straffeprosessloven § 147 og forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon av 14. mars 2003 (FOR-2003-03-14-294).

Kommisjonens primære oppgave er kvalitetssikring av rettsmedisinske erklæringer og uttalelser som gis av sakkyndige i straffesaker. Kommisjonen skal også veilede og bistå retten, påtalemyndigheten, forsvarere, bistandsadvokater, sakkyndige, justismyndigheter, helsemyndigheter og andre aktuelle myndigheter i rettsmedisinske spørsmål.

Medlemmer av Den rettsmedisinske kommisjon skal representere «landets fremste ekspertise på området», jf. forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon § 2 med merknader. Medlemmene av kommisjonen bør derfor ha spesialitet eller tilsvarende fagspesifikk kompetanse innenfor sitt fagfelt.

Kommisjonen er delt inn i følgende faggrupper: gruppe for rettspatologi og klinisk rettsmedisin, gruppe for toksikologi, gruppe for genetikk og gruppe for psykiatri.

Kommisjonen har videre ansvar for en felles utdannelse av sakkyndige (B-nivå), og avholder årlige kurs.

Statens sivilrettsforvaltning utøver sekretariatsfunksjoner for kommisjonen, herunder kontorfaglig, juridisk og administrativ bistand. For mer opplysninger om Statens sivilrettsforvaltning, se www.sivilrett.no.

Nærmere om kommisjonsvervet

Den rettsmedisinske kommisjon mottar årlig i underkant av 7 000 rettsmedisinske sakkyndigerklæringer. Sakene fordeles etter fagområde den enkelte gruppe har ansvar for. Hver sak behandles som hovedregel av tre eller minst to medlemmer. Kommisjonsmedlemmene utfører arbeidet fra der de bor, og saksbehandlingen skjer elektronisk. Kommisjonsmedlemmene vurderer saken hver for seg, og redegjør for sitt syn overfor de øvrige behandlerne. Gruppeleder eller den gruppeleder utpeker utformer den endelige uttalelsen. Uttalelsen skal være skriftlig, og eventuelle dissenser mellom behandlende medlemmer skal komme til uttrykk. Mindretallets synspunkt skal begrunnes på lik linje med flertallets. Ved behov kan kommisjonen sette møte for å diskutere saken.

Nye medlemmer av kommisjonen vil få tilbud om opplæring, herunder bruk av elektronisk saksbehandlingssystem. Det avholdes jevnlig faglige samlinger i de ulike gruppene, samt et årlig fellesmøte.

Arbeidet for kommisjonen honoreres etter gjeldende salærsatser for faktisk medgått tid. Per 1. januar 2014 er timesatsen i salærforskriften kr. 965,-. Godtgjøringen inngår ikke i feriepengegrunnlaget og er ikke pensjonsgivende.

Ved spørsmål knyttet til vervet eller andre spørsmål, kan kommisjonsleder Karl Heinrik Melle kontaktes på telefon +47 22 99 13 63, eventuelt seniorrådgiver i Statens sivilrettsforvaltning Johan Flem Kalheim på telefon +47 22 99 13 11.

Les mer om utlysningen her.

Eksterne lenker:

Sist oppdatert den 9. February 2015 av Christian Lauvrud