Publisert 9. februar, 2015

Disputas: “Thinking about symptoms of psychopathy in Norway: Content validation…”

Psykologspesialist Helge Andreas Hoff disputerte torsdag 22. januar for Ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

 Psykologspesialist Helge Andreas Hoff disputerte torsdag 22. januar for Ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Thinking about symptoms of psychopathy in Norway: Content validation of the Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality (CAPP) model in a Norwegian setting».

Hvilke kjennetrekk er typiske ved psykopati?

Har folk i Norge en klar oppfatning av hvilke symptomer som er mest beskrivende for en person med psykopati? Fordi vi mennesker er sosiale vesener er det svært viktig for oss å kunne kjenne igjen og snakke om personlighetstrekk, kanskje særlig de som avviker sterkt fra det kulturelt aksepterte.

Sentralt i avhandlingen har vært å kvalitetssikre en ny modell av symptomer ved psykopati som kalles CAPP (Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality). CAPP består av 33 kjennetrekk eller symptomer fordelt over seks funksjonsområder.

I første artikkel spurte vi et utvalg av allmennbefolkningen samt fengselsansatte og ansatte i sikkerhetspsykiatrien om hvor typiske de ulike CAPP-symptomene er for en person med psykopati. Funnene tyder på at folk med ulikt erfaringsgrunnlag har en klar og lik oppfatning av hva psykopati er. Videre tyder funnene på at symptomene i CAPP er karakteristisk for en person med psykopati, med noen få unntak.  

I andre artikkel sammenlignet vi funn fra den første artikkelen (som baserte seg på den norske oversettelsen av CAPP) med funn fra en tilsvarende internasjonal spørreundersøkelse på engelsk. Svarmønstrene på tvers av språkversjoner tyder på at folk i Norge og internasjonale forskere og klinikere har et sammenfallende psykopatibegrep. Videre er de enige om hvilke av CAPP-symptomene som er mest typisk ved psykopati.

I siste artikkel undersøkte vi om CAPP-modellens gruppering av symptomer i seks ulike funksjonsområder gir mening for folk flest (studenter) og for ansatte i psykiatrien. Dette gjorde vi ved å be deltagerne i studien om å sortere kort påskrevet CAPP-symptomene til de nevnte seks områdene. I hovedtrekk klarte deltagerne å gjenskape CAPP modellen. Dette tyder på at CAPP-symptomene er lett å forstå, og på at modellens gruppering av symptomer med noen unntak gir mening.

Samlet tyder avhandlingen på at de fleste, men ikke alle symptomene i CAPP ligger tett opp til folk i Norge sitt psykopatibegrep.

Helge Andreas Hoff arbeider som psykologspesialist ved Klinikk for sikkerhetspsykiatri. Siste årene har han primært drevet med fagutvikling knyttet til voldsrisikovurdering ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri, Helse Vest HF. Doktorgradsarbeidet er også utført her. Kandidaten har vært tilknyttet HEMIL-senteret, Det Psykologiske Fakultet, UiB.

Hovedveileder har vært Arnstein Mykletun og biveileder David J. Cooke.

Bilde: David J. Cooke, Helge A. Hoff og Arnstein Mykletun

Sist oppdatert den 9. February 2015 av Knut Rypdal