Ny bok om tverretatlig samarbeid under straffegjennomføring

Samarbeid på tvers av ulike instanser kan være en utfordring, men helt nødvendig under straffegjennomføring når innsatte for eksempel skal løslates fra fengsel. Denne boka springer ut fra et prosjekt mellom forskere og fagfolk fra flere ulike europeiske land som tok for seg kompleksiteten i disse utfordringene. Norge er godt representert ved bidragsytere fra både KRUS og SIFER.

ATSA-konferansen 2021

The Association for the Treatment of Sexual Abusers (ATSA) arrangerer også i år digital konferanse med tema forebygging av seksuelle overgrep. Blant foredragsholderne finner man anerkjente internasjonale forskere og klinikere. Datoene er 28. september - 1. oktober.

Sikkerhetsseminaret 2021 er avlyst

På grunn av den pågående pandemien må dessverre Sikkerhetsseminaret 2021 som skulle arrangeres i Bergen i oktober avlyses. Vi beklager dette, men ser frem til Sikkerhetsseminaret i Oslo neste år. I 2023 er Bergen igjen arrangør.

The book «Life Imprisonment: A Global Human Rights Analysis» quoted in the Economist

The study led by Emeritus Professor Dirk van Zyl Smit (University of Nottingham) and Dr Catherine Appleton (University of Nottingham/St Olavs, SIFER Midt) and published in 2019 in the award-winning book, Life Imprisonment: A Global Human Rights Analysis, was quoted in a recent article by the Economist

Sluttrapporten fra implementeringen av BASIS i Norge er klar

I 2019 gikk likelydende oppdrag ut til de fire regionale helseforetakene om å etablere "Behandling av seksuallovbruddsproblematikk i spesialisthelsetjenesten" – BASIS. Det toårige implementeringsprosjektet er nå gjennomført og sluttrapporten er klar.

Webinar om 22 juli saken

22 juli saken reiste en omfattende diskusjon om strafferettslig utilregnelighet og psykisk sykdom. Var Breivik motivert av sykelige vrangforestillinger eller av høyreekstrem ideologi? Var hans evne til å planlegge forenlig med å være utilregnelig? I denne populærvitenskapelige forelesningen, vil professor Linda Gröning diskutere 22 juli saken og den rettsutviklingen som skjedd etter den, fra et juridisk perspektiv.

Kronikk: Justissektorens inntog i norsk psykiatri

Kronikken er publisert i Tidsskriftet Den Norske Legeforening og skrevet av Øyvind Holst (SIFER Sør-Øst) og Stine Kilden (RSA). Forfatterne hevder blant annet at "Reduksjonen i antall døgnplasser samtidig med økende bruk av strafferettslige innleggelser setter det psykiske helsevernet, og særlig sikkerhetspsykiatrien, under press".

Bensin på bålet? Avisers rapportering om seksuelle overgrep

Denne internasjonale studien undersøkte hvordan aviser fremstiller personer som er mistenkt for eller har begått seksuelle overgrep, på tvers av fire land. Studien ble igangsatt underveis i BASIS-prosjektet, basert på eksisterende samarbeid mellom SIFER Sør-Øst, KRUS og et forskningsteam ved University of Auckland (New Zealand).

Intervju i «The Guardian»

Om "den ukjente seksuelle forstyrrelsen" somnofili i The Guardian