Publisert 15. april, 2024Nyhet

V-RISK-Y bedre enn V-RISK-10 til voldsrisiko screening av ungdom

V-RISK-Y er en ny sjekkliste for voldsrisiko blant ungdom. Det skal bidra til å vurdere risiko allerede ved det første møte med ungdommen. Tidligere har noen ungdomspsykiatriske avdelinger brukt V-RISK-10 (sjekkliste for voldsrisiko hos voksne) i mangel av noe bedre. V-RISK-Y består av 12 ledd basert på 10 ledd fra V-RISK-10, hvorav 5 er endret eller tilpasset ungdom og 5 beholdt uendret. I tillegg kommer to nye ledd basert på seinere på forskning og kunnskap; 11. Tidligere / pågående traumer eller omsorgssvikt og 12. Ungdommens / foresattes egen vurdering av risiko.

Pilotprosjektet på BUPA gikk over ett år og undersøkte sammenhengen mellom V-RISK-Y skåret ved innleggelsen, og episoder med vold eller trusler om vold som ble registrert i løpet av oppholdet. For noen få år siden ble V-RISK-10 (for voksne) standard prosedyre ved innleggelse på BUPA, slik at både V-RISK-Y og V-RISK-10 ble skåret etter innleggelsessamtalen, og hos 49 av 92 pasienter (53%) var data for begge instrumentene komplette.

Det er få som har sammenliknet to risikoinstrumenter i samme undersøkelse. Fordelen er at forskjellene da kan sammenliknes direkte; dvs man trenger ikke en rekke kontrollvariabler for å passe på at utvalgene kan sammenliknes. Ulempene kan være at skåring på to så like instrumenter så nær i tid kan påvirke hverandre. Likevel fikk vi forskjeller i denne studien, og de gikk i favør av V-RISK-Y (AUC = 0.72 vs AUC = 0.70). Dersom en sammenlikner de 10 leddene i V-RISK-10 med de samme 10 leddene i V-RISK-Y (hvor 5 er endret og 5 uforandret) blir forskjellen enda større i favør av V-RISK-y; AUC =0.75 vs AUC=0.70.

Av spesiell interesse er ledd 12. Ungdommens / foresattes egen vurdering av risiko. Brukermedvirkning vektlegges i dag på stadig flere områder, men dette er lite vektlagt av fagmiljøet ved voldsrisikovurderinger. V-RISK-Y er det første voldsrisikoinstrumentet som har tatt inn et ledd om brukerens egen vurdering, så langt vi kjenner til.

Du kan lese hele artikkelen her: Comparison of V-RISK-Y and V-RISK-10 for risk of violence: A one-year study from a psychiatric emergency department for adolescents – ScienceDirect