Publisert 16. desember, 2020Nyhet

Tidenes uttelling for SIFER ved tildeling av forskningsmidler fra Forskningsrådet

Onsdag denne uken kom nyheten om hvilke prosjekter som har nådd helt opp i kampen om forskningsmidler fra Forskningsrådet. Tre store prosjekter hvor SIFER har en sentral rolle har blitt tildelt midler, og vi ser frem til å følge disse viktige forskningsprosjektene i årene som kommer.

ULTPEN tildelt FRIPRO-midler

Forskergruppe ved SIFER Midt/kompetansesenteret Brøset i Trondhiem og KRUS har fått tildelt 8,6 millioner kroner i FRIPRO-midler fra Forskningsrådet til et større forskningsprosjekt, ULTPEN – «Indefinite preventive detention: The Implementation and impact of the ULTimate PENalty in Norway».

Forskergruppen består av prosjektleder Catherine Appleton, Hilde Dahl og Richard Whittington ved SIFER Midt og Berit Johnsen fra KRUS (Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter).

Linda Grøning fra SIFER Vest og Christine Friestad fra SIFER Sør-Øst er blant flere som sitter i prosjektets Advisory Board.

Prosjektet vil forankres i St.Olavs hospital, avd. Brøset og NTNU, IPH, med samarbeidspartnere i flere universiteter og institutter. Målsetningen med prosjektet ULTPEN er å kritisk vurdere gjennomføringen og innvirkningen forvaring har på systemet og de innsatte.

Dette blir den første nasjonale studien som ser spesielt på den særegne norske forvaringsstraffen med tverrfaglig tilnærming i en kombinasjon av samfunnsfaglige og humanistiske metoder.

Trondheim fengsel (Tunga)

Prosjektet vil utforske den historiske utviklingen av det norske særreaksjonssystemet og den politiske og justisfaglige begrunnelsen bak innføringen av forvaring. Gjennom etableringen av en nasjonal database vil karakteristika, mønster og trender ved forvaringspopulasjonen, samt tilbakefallsrater og utfall av forvaring følges opp i et komparativt perspektiv.

Særlig viktig er prosjektets målsetning om dybdestudier av de innsattes opplevelse av forvaringsstraffen og deres livserfaringer. ULTPEN vil på denne måten bli en betydningsfull bidragsyter til den nasjonale og internasjonal debatten om bruk av langvarig fengselsstraff.

«Mandatory Reporting of Intimate Partner Violence» tildelt midler fra HELSEVEL

Et samarbeid mellom Høgskolen i Volda, Høgskolen i Molde, Politihøgskolen, Krisesentersekretariatet og SIFER Sør-Øst (OUS) har fått tildelt 12 millioner kroner til forskning på partnervold.

Prosjektet Mandatory Reporting of Intimate Partner Violence skal ha oppstart 1. august 2021 og pågå i fem år. Professor Kjartan Leer-Salvesen ved Høgskulen i Volda er prosjektleder. SIFER Sør-Øst er representert ved professor og medprosjektleder Solveig Karin Bø Vatnar og professor Stål Bjørkly, som også begge er tilsatt ved Høgskolen i Molde.

Tidligere denne uken lanserte Partnerdrapsutvalget sin utredning NOU 2020:17 «Varslede drap?». Utredningen understreker viktigheten av videre forskning på nettopp utfordringer med avvergeplikten i partnervoldsaker.

Prosjektet Mandatory Reporting of Intimate Partner Violence skal forske på partnervold og profesjonsutøveres plikt til å avverge partnervold. De skal studere tilsatte i barnevernet, politiet, krisesenter, leger, sykepleiere og psykologer, og også se på hva disse tenker om sitt og andre aktørers ansvar for å avverge partnervold. Forskerne vil studere både voldsutøvere og voldsofre sine erfaringer med avvergeplikten.

Les mer om prosjektet på nettsidene til Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde.

«Remodelling criminal insanity and psychosis through the philosophical, legal and medical DIMENSIONS of the medical model» tildelt FRIPRO-midler

Dette tverrfaglige prosjektet om strafferettslig utilregnelighet har fått tildelt 12 millioner kroner i FRIPRO-midler. Prosjektoppstart er april 2021.

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen er søkerinstitusjon for prosjektet, men SIFER er med som partner, representert ved både prosjektleder Linda Grøning ved SIFER Vest og Unn K. H. Haukvik ved SIFER Sør-Øst.

Prosjektet handler om strafferettslig utilregnelighet og hvordan denne rettslige doktrinen er relatert til psykiske sykdommer. Prosjektet vil utforske den norske medisinske modellen for utilregnelighet, og bruke denne modellen for å utvikle jussens forståelse av psykosetilstandens rettslige betydning.

Prosjektet har en sterk tverrfaglig karakter og vil bringe sammen forskning i filosofi, juss og medisin for å utvikle rettens kunnskapsgrunnlag på dette området. Ambisjonen er til sist også en enhetlig og konsistent modell for hvordan koblingen mellom utilregnelighet og psykose skal forstås, som er gyldig på tvers av de involverte disiplinene, og på tvers av eksisterende utilregnelighetsmodeller

«Remodelling criminal insanity and psychosis through the philosophical, legal and medical DIMENSIONS of the medical model» vil gå over fem år og omfatte tre post doc-stillinger, i filosofi, juss og medisin. I tillegg til Linda og Unn består prosjektteamet av Stephen J. Morse, Ferdinand W. Hubbel prof. ved University of Pennsylvania Law School og Susanna Radovic, ass. prof. filosofi ved Universitetet i Göteborg.