Fengselspsykiatrikurs

Kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø (SIFER) inviterer på ny til fordypningskurs i fengselspsykiatri. Alle delkurs foregår på Gaustad sykehus i Oslo.

ADHD, Psykiatri og jus, Psykisk utviklingshemning, Psykopati og personlighetsforstyrrelser, Rus, Schizofreni, psykose og autisme, Seksualisert vold, Undervisning

Leger og psykologer som arbeider med behandling av fengselsinnsatte har behov for faglig spisskompetanse da denne populasjonen gir andre utfordringer for spesialisthelsetjenesten enn mange andre pasientgrupper.

Kurset er primært beregnet på psykologer og leger som arbeider ved et DPS som betjener fengsler, men erfaring fra tidligere kurs tilsier at primærleger i fengsler har hatt stor glede av deltagelse. Under forutsetning av at det er plass, vil sykepleiere fra primærhelsetjenesten med fartstid i fengsler kunne tas inn.

Hensikten med kurset er å gi fagpersoner som arbeider med innsatte i fengsel en bedre forståelse av:

* rammene innsatte lever under
* mulighet til å samarbeide bedre med kriminalomsorgen,
* utfordringer med pasientgruppen med mye dyssosial adferd,
* bedre forståelse av betydningen av rusmisbruk, psykose, psykisk utviklingshemming og autisme i pasientpopulasjonen
* bedre forståelse for behovene til personer som har begått seksuallovbrudd og andre pasienter som har gjort meget avvikende handlinger.

Vi håper også å kunne gi deltagerne et litt større faglig felleskap og mulighet til å diskutere situasjonen i ulike fengsler med kolleger med ulike erfaringer.

Det er et politisk erkjent behov for bedre kompetanse for dette arbeidet, og SIFER tilbyr kurs for klinikere som fordeler seg over 4 samlinger (2 samlinger i 2020 og 2 samlinger i 2021).

Kurset er godkjent av Den Norske Lege Forening (DNLF) og Psykologforeningen, med 72 timer for valgfri vedlikeholdsaktivitet for spesialister. Overlege Randi Rosenqvist, OUS, vil være kursleder i samarbeid med andre fagpersoner ved de fire kompetansesentrene, samt eksterne foredragsholdere.

Generell info:
Kursene avholdes på Gaustad sykehus, og det er plass til maksimum 25 deltagere.

  • Delkurs I : 19. – 21. oktober 2021
  • Delkurs II : 15. – 17. februar 2022
  • Delkurs III: 7. – 9. juni 2022
  • Delkurs IV: Høsten 2022 (datoer kommer senere)

NB: Ved påmelding forplikter man seg til å delta på alle fire delkursene, og kursbevis vil bli utdelt på siste delkurs.

Kursavgiften vil være kr. 8700,- for hele kursrekken. Det vil bli sendt ut faktura i 2021 og 2022, hver på kroner 4350,-.

Påmeldingen er bindende. Avbestilling av kursplass må sendes til loekke@ous-hf.no senest 10 dager før kursstart. Ved sykdom vil ikke kursavgift bli avkrevd, men da må legeattest fremlegges. Kursavgiften refunderes ikke hvis sykdom inntreffer under kurset eller ved uteblivelse.

Ved spørsmål, kontakt Marianne Løkken på mail loekke@ous-hf.no, eller på mobil 90690507.