Bilde sikkerhetsseminaret logo
Sikkerhetsseminaret 2021 er avlyst

På grunn av den pågående pandemien må dessverre Sikkerhetsseminaret 2021 som skulle arrangeres i Bergen i oktober avlyses. Vi beklager dette, men ser frem til Sikkerhetsseminaret i Oslo neste år. I 2023 er Bergen igjen arrangør.

The book Life Imprisonment: A Global Human Rights Analysis quoted in the Economist
The book «Life Imprisonment: A Global Human Rights Analysis» quoted in the Economist

The study led by Emeritus Professor Dirk van Zyl Smit (University of Nottingham) and Dr Catherine Appleton (University of Nottingham/St Olavs, SIFER Midt) and published in 2019 in the award-winning book, Life Imprisonment: A Global Human Rights Analysis, was quoted in a recent article by the Economist

Bilde BASIS sluttrapport tittel og logoer
Sluttrapporten fra implementeringen av BASIS i Norge er klar

I 2019 gikk likelydende oppdrag ut til de fire regionale helseforetakene om å etablere «Behandling av seksuallovbruddsproblematikk i spesialisthelsetjenesten» – BASIS. Det toårige implementeringsprosjektet er nå gjennomført og sluttrapporten er klar.

Webinar om 22 juli saken

22 juli saken reiste en omfattende diskusjon om strafferettslig utilregnelighet og psykisk sykdom. Var Breivik motivert av sykelige vrangforestillinger eller av høyreekstrem ideologi? Var hans evne til å planlegge forenlig med å være utilregnelig? I denne populærvitenskapelige forelesningen, vil professor Linda Gröning diskutere 22 juli saken og den rettsutviklingen som skjedd etter den, fra et juridisk perspektiv.

Kronikk: Justissektorens inntog i norsk psykiatri

Kronikken er publisert i Tidsskriftet Den Norske Legeforening og skrevet av Øyvind Holst (SIFER Sør-Øst) og Stine Kilden (RSA). Forfatterne hevder blant annet at «Reduksjonen i antall døgnplasser samtidig med økende bruk av strafferettslige innleggelser setter det psykiske helsevernet, og særlig sikkerhetspsykiatrien, under press».

Bilde Stack of old newspapers COLOURBOX
Bensin på bålet? Avisers rapportering om seksuelle overgrep

Denne internasjonale studien undersøkte hvordan aviser fremstiller personer som er mistenkt for eller har begått seksuelle overgrep, på tvers av fire land. Studien ble igangsatt underveis i BASIS-prosjektet, basert på eksisterende samarbeid mellom SIFER Sør-Øst, KRUS og et forskningsteam ved University of Auckland (New Zealand).

Skjermbilde fra The Guardian
Intervju i «The Guardian»

Om «den ukjente seksuelle forstyrrelsen» somnofili i The Guardian

Rapport "utskrivningsklare pasienter i sikkerhetspsykiatrien"
Utskrivningsklare pasienter i sikkerhetspsykiatrien

En kartlegging av utskrivelser fra sikkerpsykiatriske avdelinger viser at forpliktende avtaler, tett samarbeid og klar ansvarsfordeling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten er viktig for å lykkes med å få på plass et godt tjenestetilbud

Bilde helserett colourbox
Prosjekt: Voldsrisiko ved psykosesymptomer og emosjonelt ubehag i rettspsykiatriske erklæringer

Det er igangsatt en ny forskningstudie i rettspsykiatri som er et samarbeid mellom SIFER Vest og SIFER Sør-Øst. Denne forskningstudien skal undersøke om de rettsoppnevnte sakkyndige vurderer emosjonelt ubehag ved vurderte psykose-symptomer i rettspsykiatriske erklæringer.