Medisinsk kvalitetsregister for seksualovergrepsrelatert problematikk (KvaSO)

I desember 2022 ble det første nyhetsbrevet fra Medisinsk kvalitetsregister for seksualovergrepsrelatert problematikk (KvaSO) sendt ut. Kvalitetsregisteret ble opprettet våren 2022 og er et resultat av et samarbeid mellom involverte kliniske miljøer i Norge. 

Bilde belteseng fra Colourbox
Kritikk av Regional sikkerhetsseksjon (RSA)

Dikemark: Uegnet og nedslitt bygg øker risiko for tvang mot pasienter.

the safe pilot study
Ny artikkel fra SAFE-pilotstudien er tilgjengelig

Denne artikkelen er den fjerde som kommer fra SAFE pilot studien som hadde et design med fokus på dynamiske risikofaktorer i et prospektivt design med gjentatte målinger. 

Artikkelen ligger åpen til 24. februar 2023.

Bilde forside Advancing Corrections Journal Volume 2 2022
Utprøving av PRISM i en norsk kontekst

PRISM er en strukturert faglig retningslinje for vurdering av situasjonsbetingede risikofaktorer for vold i institusjon. Tre fengselsenheter og fem sikkerhetspsykiatriske enheter deltok i et pilotprosjekt for utprøving av PRISM i Norge. Resultatene er nylig publisert i tidsskriftet Advancing Corrections Journal.

Bilde thesis colourbox
Disputas: Erlend Bugge

Fredag 2. desember disputerer overlege Erlend Bugge (SIFER Nord) for ph.d.-graden i helsevitenskap ved UiT. Han vil offentlig forsvare avhandlingen:
“Some systemic markers of inflammation in older adults with psychiatric disorders”. Det er mulig å følge disputasen digitalt.

Bilde Informasjon om CoSA Oslo friomsorgskontor
Søker frivillige til oppfølgingstilbud

Oslo friomsorgskontor er i gang med å utvikle et nytt prosjekt i forbindelse med tilbakeføring og integrering av domfelte i Oslo. Vil du være med på laget som frivillig? Bli med på infomøte 1. desember kl. 18.00, fysisk eller digitalt.

Webinar: Risikovurdering av ny vold for personer med nedsatt kognitiv fungering

NERS har i sin gjennomgang av rekvisisjoner fra påtalemyndigheten, merket seg at det er et økende behov for kompetanse på risikovurdering for generell og seksuell vold hos personer med utviklingshemming, lærevansker og autismespekterlidelser.

Bilde Forensic dag og foreleser Erlend Bugge
Forensic dag for studenter

SIFER Nord arrangerte en forensic dag for studentene i PHRK-UNN. Målet med denne dagen var å framsnakke fagfeltene sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri gjennom å gi et innsyn i litt av det vi holder på med i det daglige.

Bilde logo MAP
MAP er i vinden!

MAP (Møte med aggresjonsproblematikk) er i utgangpunktet utviklet for bruk innen spesialisthelsetjenesten, men det er svært stor interesse også fra andre sektorer som for eksempel kommuner, kriminalomsorgen og somatikken. I forrige uke ble det publisert to rapporter som henviser til MAP.