Publisert 3. november, 2022Nyhet

Regionalt fagnettverk etablert

SIFER Nord har fått ansvar for å koordinere styrkingen av spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern og rusbehandling i fengslene i Nord-Norge (områdefunksjon). I den forbindelse har vi opprettet et regionalt fagnettverk for psykisk helse og rusproblematikk i fengsel.

Målgruppen er fagpersoner som yter tjenester relatert til psykisk helse og rusbehandling i fengslene i Helse Nord, inkludert kommunale helsetjenester, kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten ved Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF. Vi har også representanter fra NAV, SANKS og Wayback.

Nettverkets formål er å etablere en god og levende møteplass slik at vi kan skape en helhetlig fellesforståelse av de respektive etatenes/fagpersonenes roller og oppgaver, samt en felles problemforståelse og en robust tiltakskjede for forebygging og behandling av psykisk helse- og rusproblematikk i fengsel.

Gjennom samlinger og løpende kontakt mellom nettverkets medlemmer ønsker vi å styrke kompetansebygging og fagutvikling ved å muliggjøre erfaringsdeling og veiledning. Vi håper dette vil bidra til en bedre oppfølging og behandling av individuelle innsatte, men også styrke kvaliteten på systemnivå ved å synliggjøre behovet for eventuelle strukturelle endringer.

Bilde Samling SIFER Nord
Samling 22. september 2022.

Nettverket er organisert med en regional fagkoordinator, jurist Marianne Silsand som er ansatt i SIFER Nord. I tillegg etableres det en komité med representanter fra henholdsvis kommunale helsetjenester i fengsel, kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten som har ansvaret for det faglige innholdet i nettverket.

22. september 2022 hadde nettverket sin første samling i Bodø. Det var et veldig hyggelig møte med mange engasjerte og kunnskapsrike mennesker. Vi opplevde at nettverket var etterlengtet og det var mange gode faglige diskusjoner. Neste fysiske samling gjennomføres i februar 2023. Vi gleder oss til fortsettelsen!