Publisert 23. mai, 2024Nyhet

Høyrisikoteamet i Trøndelag

Høyrisikoteamet

Høyrisikoteamet tilbyr en samordnet intervensjon til voldsutsatte, voldsutøvere og barn involvert i alvorlige partnervoldsaker med høy risiko for gjentatt vold.

Å gi et tilbud både til voldsutøver, voldsutsatt og barn er en viktig del av beskyttelsesarbeidet overfor voldsutsatte. Høyrisikoteamet er et samarbeid mellom Trøndelag politidistrikt, Trondheim kommune og SIFER-Midt.

Teamet er en fast arbeidsgruppe bestående av representanter fra Trondheim kommune (enhet psykisk helse og rus), forebyggende risikoanalytikere i Trøndelag politidistrikt, Støttesenteret for kriminalitetsutsatte og Statens Barnehus Trondheim, samt St. Olavs hospital, avd. Sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri.

Teamets medlemmer har politifaglig og helse- og sosialfaglig bakgrunn, med omfattende erfaring fra arbeid med vold i nære relasjoner. For å motta et tilbud fra teamet skal det foreligge en politianmeldelse om alvorlig partnervold og politiet skal ha vurdert saken til å ha høy risiko for ny, alvorlig vold. Det må foreligge et skriftlig samtykke fra partene til at teamet kan dele nødvendig informasjon i saken.

Høyrisikoteamet har faste møter hver 14.dag, hvor nye og pågående saker diskuteres, og der arbeidsoppgavene fordeles mellom medlemmene i teamet. Teamet vektlegger et nært samarbeid med lokalt hjelpeapparat i alle distriktets kommuner som til enhver tid har høyrisikosaker, og fungerer som et rådgivende og veiledende team, i tillegg til å jobbe med saker direkte.