Publisert 16. desember, 2020Nyhet

Høyrisikoprosjektet

Å gi et tilbud både til voldsutøver, voldsutsatt og barn er en viktig del av beskyttelsesarbeidet overfor voldsutsatte.

Vold i nære relasjoner regnes som et folkehelseproblem og medfører store helsemessige og sosiale konsekvenser for de som rammes. Det er behov for å etablere en mer koordinert tilnærming til forebygging av vold i nære relasjoner.

 Høyrisikoprosjektet hadde som mål å utvikle og igangsette en koordinert og samordnet tidlig intervensjon til voldsutsatte, voldsutøvere og barn involvert i alvorlige partnervoldsaker med høy risiko for gjentatt vold meldt til Trøndelag politidistrikt. Videre å bygge opp tverretatlig og tverrfaglig kompetanse om voldsutsatte og voldsutøvere i nære relasjoner.

Trøndelag politidistrikt, Trondheim kommune og SIFER Midt har samarbeidet om gjennomføringen av Høyrisikoprosjektet. I perioden oktober 2017 – desember 2019 har Høyrisikoprosjektet jobbet med 20 saker. Den koordinerende enheten i prosjektet var en fast arbeidsgruppe bestående av representanter fra Trondheim kommune (enhet psykisk helse og rus), Politiet i Trøndelag representert ved SARA-kontaktene i politiet inkludert Støttesenteret for kriminalitetsutsatte og Statens Barnehus Trondheim samt St. Olavs hospital, avdeling Brøset.

Arbeidsgruppen samarbeidet tett med alle kommuner/etater i Trøndelag som hadde høyrisikosaker. I løpet av prosjektet har ingen voldsutsatte blitt flyttet til hemmelig adresse i Trøndelag politidistrikt. Majoriteten av voldsutøverne og de voldsutsatte var etnisk norske, og det var stor spredning i alder (21 – 60 år). I 13 av de 20 sakene var det barn involvert.

Høyrisikoprosjektet er:

  • «Nøkkel til døra» – åpner for et helhetlig, tverretatlig og koordinert tjenestetilbud til utsatte, utøvere og barn i alvorlige partnervoldsaker
  • Lett å spre – strukturene er de samme (politi-kommune-spesialisthelsetjeneste)
  • Overførbart til eksisterende tjenestetilbud som mangler koordinering
  • I tråd med politiske føringer og prinsipper for forebygging

Prosjektleder: Merete Berg Nesset, Brøset kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.