Publisert 16. oktober, 2018

Oppnevning av partnerdrapsutvalg

Regjeringen har i dag nedsatt et utvalg som skal gjennomgå saker med drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner. Hensikten er å avdekke om, i hvilken grad og eventuelt på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparatets håndtering i forkant av disse sakene. Utvalget skal gi anbefalinger som kan bidra til at fremtidige tilfeller forebygges og forhindres.

Utredningen er et ledd i oppfølgingen av Prop. 12 S (2016-2017) Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021).

– Partnerdrap utgjør mellom 20 og 30 prosent av alle drap som begås i Norge hvert år. Forskning viser at disse drapene sjelden kommer uten forvarsel. Potensialet for å forebygge bedre og mer systematisk er derfor stort, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Utvalget skal levere sin utredning i form av en NOU til Justis- og beredskapsdepartementet innen utgangen av september 2019.

Følgende personer oppnevnes til utvalget:

Leder:

Professor Ragnhild Helene Hennum, Oslo

Medlemmer:

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes, Trondheim

SARA-koordinator, Kristine Eikemo, Bergen

Psykologspesialist Solveig Karin Bø Vatnar, Tønsberg

Rådgiver Heidi Marie Engvold, Oslo

Leder Fakhra Salimi, Oslo

Psykolog Henning Mohaupt, Stavanger

Leder Eilif Norvang, Karasjok

Leder Tove Hægg Versland, Kristiansand

Kommuneoverlege Klaus Melf, Fusa

Mandat for partnerdrapsutvalget

Innholdet er hentet fra Regjeringen.no

Eksterne lenker:

Sist oppdatert den 16. October 2018 av Martin Bjørnstad