Publisert 17. juni, 2020Nyhet

Ny forskning i rettspsykiatri: Registrering av psykotiske symptomer i rettspsykiatriske erklæringer om utilregnelighet – en pilotstudie

22.juli-saken medførte en omfattende debatt om norsk rettspsykiatri. Økt forskning innenfor det rettspsykiatriske fagfeltet  var en av tingene som ble etterspurt. Overlege og PhD-stipendiat Pia Jorde Løvgren er i gang med sin avhandling hvor innholdet i norske rettspsykiatriske erklæringer er studert. Dette er en av de mest omfattende studiene innenfor norsk rettspsykiatrisk forskning noensinne, hvor totalt 491 erklæringer er vurdert. Første artikkel, som er en pilotstudie, er nå publisert.

Denne første artikkelen presenterer resultater fra en pilotstudie hvor 20 rettspsykiatriske erklæringer er gjennomgått av 3 erfarne rettspsykiatere. De sakkyndiges beskrivelser og vurderinger av observanden (den siktede) er gjennomgått. Ved å bruke instrumentet PANSS (The Positive And Negative Syndrome Scale)registrerte artikkelforfatterne hvilke symptomer på psykose de sakkyndige har vurdert som tilstede eller ikke tilstede hos observanden, både på handlingstiden og på observasjonstiden. Enigheten mellom de tre er kalkulert, for å gjøre en vurdering av om denne metoden egner seg til bruk i en større studie.

Resultatene viser for det første at tre erfarne psykiatere er relativt enige om hvilke symptomer som er registrert av de sakkyndige som tilstede/ikke tilstede, og hvilke symptomer de sakkyndige ikke har nevnt. Enigheten er høyere for symptomer som enten er hyppig vurdert eller ikke vurdert i det hele tatt, mens den er noe lavere for symptomer som vurderes middels ofte. For det andre antyder studien at sakkyndige i liten grad vurderer viktige symptomer på psykose, hentet fra PANSS, som tilstedeværende eller ikke hos observanden på tiden for de påklagede handlinger. Siden det er dette tidspunktet som er viktig for vurderingen av om observanden er utilregnelig eller ikke (psykotisk i rettspsykiatrisk forstand, er dette interessante funn.

I den fulle studien, «Legally insane or not – systematic recording and assessment psychotic symptoms in forensic psychiatric reports», er 491 erklæringer fra årene 2009, 2011, 2013, 2015 og 2018 vurdert. Andre artikkel vil ta for seg bruken av instrumenter i erklæringene, hvilke instrumenter som er brukt, i hvilke sammenhenger og hvordan det har endret seg. Tredje artikkel vil gå nærmere inn på beskrivelsene av psykotiske symptomer.

Her kan man lese artikkelen «Assessing psychotic symptoms in forensic evaluations of criminal responsibility– a pilot study using The Positive and Negative Syndrome Scale».

For mer informasjon, kontakt PhD-stipendiat og overlege Pia Jorde Løvgren.