Publisert 9. september, 2013

Endringer i psykisk helsevernloven

HOD har endret psykisk helsevernloven med nye regler om  varsling av fornærmede og etterlatte og om nattelåsing av pasientrom ved sikkerhetsavdelinger m.m.

Ved lov 14. juni 2013 nr. 37 er det gjort endringer i psykisk helsevernloven. Det er vedtatt nye regler om varsling av fornærmede eller dennes etterlatte ved gjennomføring og opphør av dom på tvungent psykisk helsevern, jf. ny§ 5-6 c.

Det er også vedtatt nye regler om opplysningsplikt for faglig ansvarlig og unntak fra taushetsplikt knyttet til reglene om besøksforbud i straffeprosessloven, jf. endringer i § 5-6 a. Endringene trer kraft 1. januar 2014.

I tillegg har psykisk helsevernloven fått en ny bestemmelse som på nærmere bestemte vilkår gir adgang til nattelåsing av pasientrom, jf. § 4A-6 a. Denne endringen trådte i kraft 14. juni 2013. Formålet med rundskrivet er å gi en nærmere orientering om endringene.

Departementet viser også til forarbeidene til de nye reglene i Prop. 91 L (2012- 2013) og Innst. 312 L (2012- 2013).

Til nedlasting:

Eksterne lenker:

Sist oppdatert den 9. September 2013 av Christian Lauvrud