DIMENSIONS konferanse/webseminar

Konferansen vil belyse forholdet mellom psykiske lidelser og strafferetten fra et
juridisk, filosofisk og psykiatrisk perspektiv.

NERS og Barneombudet arrangerer webseminar

Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet arrangerer i desember et webinar rettet mot leger og psykologer i barnefeltet med interesse for rettspsykiatri

Bilde Maria Hessen Jacobsen og Randi Rosenqvist
Rettssikkerhetsprisen 2021

Rettssikkerhetsprisen for 2021 tildeles
Maria Hessen Jacobsen og Randi Rosenqvist for sin utrettelige og årelange innsats for å ivareta rettssikkerheten til og bedre soningsforholdene for de innsatte i norske fengsler.

Sikkerhetsbygget
Sikkerhetsbygget offisielt åpnet

Med det er gamle Brøset historie. For to år siden tok administrerende direktør Grethe Aasved det første gravemaskintaket, og denne uken var det tid for å erklære bygget offisielt for åpnet. 

Bilde prosjetkgruppen disputas Engelstad
Sammenheng mellom omsorgssvikt og redusert sosial kognisjon hos drapsutøvere med schizofreni

En studie av personer med schizofreni og alvorlig interpersonlig voldshistorikk identifiserte sammenheng mellom fysisk neglekt i barndommen og redusert evne til å forstå andres intensjoner i voksen alder. Artikkelen er publisert i septemberutgaven av Psychiatry Research.

Bilde fra colourbox - education in sweden
Disputas 29. oktober

Charlotte Pollak, doktorand ved Karolinska Institutet, forsvarer sin avhandling om pasienters og ansattes oppfatninger av hva som reduserer risiko for tilbakefall til vold blant pasienter dømt til tvungent psykisk helsevern i Sverige. Avhandlingen er dels et samarbeidsprosjekt med SIFER Vest og SIFER Midt. Disputasen kan følges via zoom.

Bilde fra colourbox
Fra STOP til Ny kurs

Første oktober endret STOP-tilbudet ved Spesialpoliklinisk enhet (OUS) navn til Ny kurs. Tilbudet retter seg mot personer over 18 år som har begått eller er bekymret for å begå overgrep mot barn eller voksne, og som ønsker helsehjelp med mål om å leve gode liv uten å skade andre.

Bilde illustrasjon colourbox
Instrumenter oversatt til norsk

SIFER-nettverket har i løpet av sommeren oversatt tre instrumenter til norsk. Det dreier seg om spørreskjema som kartlegger seksuelle erfaringer, interesser, og mestring. De er oversatt med tanke på utredning og behandling av seksuallovbruddsproblematikk, men kan også være aktuelle for bruk i andre sammenhenger.

Bilde bokomslag
Ny bok om tverretatlig samarbeid under straffegjennomføring

Samarbeid på tvers av ulike instanser kan være en utfordring, men helt nødvendig under straffegjennomføring når innsatte for eksempel skal løslates fra fengsel. Denne boka springer ut fra et prosjekt mellom forskere og fagfolk fra flere ulike europeiske land som tok for seg kompleksiteten i disse utfordringene. Norge er godt representert ved bidragsytere fra både KRUS og SIFER.