Publisert 6. desember, 2023Nyhet

Avvergeplikt gjelder ikke bare når det er fare for liv

Aftenposten publiserte fredag 1. desember en viktig artikkel om fastlegers rolle i arbeidet for å avdekke vold i familier. Norge har en aktivitets- og sikringsplikt overfor mennesker utsatt for vold i familier. Forpliktelsen for staten følger blant annet av Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), og den såkalte avvergeplikten (straffeloven § 196) er en viktig brikke i dette forsvarsverket. Plikten går foran taushetsplikten. Strafferammen for brudd på avvergeplikten er bot eller fengsel i inntil ett år, altså samme strafferamme som for brudd på taushetsplikt etter straffeloven § 209.

Som forskere i prosjektet Avvergeplikt i møte med partnervold (MANREPORT–IPV), som er støttet av Norges forskningsråd, er vi glade for at avisen setter søkelyset på helsepersonells rolle der det er fare for mishandling i nære relasjoner.

Morten Holmboe, professor, Politihøgskolen.

Solveig Karin Bø Vatnar, psykologspesialist/forsker SIFER-Sør-Øst og professor II, Høgskolen i Molde.

Begge forskere i prosjektet Avvergerplikt i møte med partnervold (MANREPORT-IPV)