Verktøy / Strukturert klinisk risikovurdering

PATRIARK

Strukturert klinisk risikovurdering / Sist oppdatert den 12. November 2018

PATRIARK er retningslinjer for gjennomføring av strukturerte faglige vurderinger av risiko for æresrelatert vold. Forfattere av PATRIARK er P. Randall Kropp, Henrik Belfrage og Stephen D. Hart.

Arbeidsmetoden for PATRIARK består av fem trinn som beskrives grundig i manualen. Denne er en arbeidsmetoden hører til innen SPJ tradisjonen sammen med andre verktøy som SARA, PRISM og HCR-20. Arbeidsskjemaet til PATRIARK  kan lastes ned nederst på denne siden.

Arbeidstrinn:

1. Samle og oppsummere relevant bakgrunnsinformasjon
2. Vurdere og beskrive risikofaktorer
3. Utvikle risikoscenarier
4. Utvikle anbefalte risikohåndteringsstrategier
5. Konklusjon og anbefaling

Risikofaktorer

Risikofaktorene som beskrives i PATRIARK er delt inn i tre deler med fem ledd i hver del:

Del 1: Typer av æresrelatert vold

T1. Holdninger eller oppfatninger
T2. Trusler eller planer om vold
T3. Fysisk vold eller forsøk på dette
T4. Opptrapping
T5. Voldens varighet og intensitet

Del 2: Psykososiale problemer hos gjerningspersonen(e)

P1. Problemer med kulturell integrering
P2. Opplevde alvorlige brudd på normer
P3. Problemer i familien
P4. Psykiske problemer og misbrusproblematikk
P5. Antisosiale holdninger

Del 3: Sårbarhetsfaktorer hos offeret

S1. Inkonsekvente holdninger eller adferd
S2. Ekstrem frykt
S3. Dårlig tilgang til sosial eller profesjonell hjelp
S4. Farlig livssituasjon
S5. Psykiske problem eller misbruksproblem

Norsk oversettelse

Oversettelsesgruppen har bestått av Asle M. Sandvik, Anita Lill Hansen, Siri Nome og Leif Waage som alle er tilknyttet kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Haukeland universitetssjukehus

Rettigheter til den norske versjonen tilligger Kompetansesenter for sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri, Haukeland universitetssjukehus.

Bestilling

Ved bestilling må du buke denne lenken: Manualen er utsolgt. Nytt opplag kommer i tidlig 2019.
Brukermanualen koster kr. 200,-
Kontaktperson er Steffen Stamnes
Tlf: 55 95 83 06
E-post: steffen.stamnes@helse-bergen.no

Til nedlasting: