V-RISK-Y

V-RISK-Y er en kort screening sjekkliste for voldsrisiko blant ungdom, og består av 12 ledd.

Risikovurdering

V-RISK-Y er en kort screening sjekkliste for voldsrisiko blant ungdom, og består av 12 ledd. Sjekklisten er egnet til å brukes i akuttpsykiatriske avdelinger og akuttinstitusjoner for ungdom som preges av uforutsigbare innleggelser/plasseringer. V-RISK-Y er ikke mer tidkrevende enn at den kan brukes som screening for alle ungdommer. Den skal være til hjelp for å vurdere behovet for umiddelbare risikoreduserende tiltak ved første kontakt med ungdommene, og for å vurdere behovet for en grundigere risikovurdering.

V-RISK-Y bygger på V-RISK-10, som er utarbeidet for voksne. Begge sjekklistene er utarbeidet ved Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst. Noen av leddene i V-RISK-10 er endret for å passe for ungdom, og to nye ledd har kommet til: 11). Tidligere og / eller alvorlig pågående traume, og 12.) Ungdommens og foresattes oppfatning av risiko.

Sjekklisten kan lastes ned og brukes gratis (uten avgifter). Det er ikke anledning til å bruke V-RISK-Y i kommersiell sammenheng eller ta betaling fra noen som bruker den. Oppsett / layout kan tilpasses etter ønske, for eksempel til elektronisk journal, men teksten kan ikke endres.

Praktisk bruk

Hvert av leddene blir skåret med 1 av 4 muligheter: (1) Nei (ikke til stede), (2) Moderat eller Kanskje (til stede), (3) Ja (til stede), og (4) Vet ikke.

Etter at de 12 leddene er skåret, skal det gjøres en helhetlig vurdering for denne ungdommen om det er en Lav – Moderat – eller Høy risiko for vold. På skjemaet understrekes det også at ved risikovurderingen skal «Vet ikke» skåre på V-RISK-Y anses som uttrykk for øket risiko, og ikke en skåre man kan se bort ifra. V-RISK-Y tilhører gruppen risiko instrumenter som betegnes som «Structured Professional Judgement» (SPJ).

Skåringen gjøres rett etter den første samtalen med ungdommen og baseres på all den informasjon som foreligger; fra henvisende instans, fra samtalen med ungdommen, komparentopplysninger (familie og andre), tidligere kjennskap til ungdommen, og observasjoner man selv gjør. Man skal ikke bruke tid på å innhente ytterligere informasjon eller lese gamle journaler.

På V-RISK-Y skjemaet finnes all den informasjon er nødvendig for å skåre. Noen av forutsetningene for V-RISK-Y er at det kan brukes uten at man får opplæring på forhånd, og at også uerfarent personale skal kunne bruke den. Det finnes derfor ingen egen skåringsmanual, men det er selvfølgelig en fordel med opplæring i voldsrisikovurdering og kurs og trening i bruken av V-RISK-Y.

Det anbefales at V-RISK-Y skåres i tverrfaglige team. Opprinnelig ble V-RISK-10 utarbeidet for leger og psykologer, men i dag kan V-RISK-Y også skåres av andre yrkesgrupper med helse-, sosialfaglig eller barnevernsrelatert utdanning, forutsatt at de har kjennskap til ungdomspsykiatri eller barnevern.

Annet

V-RISK-Y ble først testet ut i et pilotprosjekt på Ungdomspsykiatrisk akuttavdeling, Oslo universitetssykehus, som foregikk i ett år og omfattet 67 ungdommer. Deretter er V-RISK-Y validert i et norsk multisenterprosjekt som ble gjennomført på fire ungdomspsykiatriske avdelinger, og fire akuttinstitusjoner for barnevernet med til sammen i overkant av 500 ungdommer.

Resultatene virker lovende, men er enda ikke publisert, og denne siden oppdateres etter hvert som resultatene kommer.

Kontaktpersoner for V-RISK-Y:
Øyvind Lockertsen (UXLOYV@ous-hf.no)
John Olav Roaldset (johroa@ous-hf.no)


Information about  V-RISK-Y in English

V-RISK-Y is a short screening checklist for violence risk among youth and consists of 12 items, covering historical, clinical and risk management variables. It is particularly suitable for acute units required to assess individuals around the clock based on urgent need, where experienced staff may not be readily available. It should be of help in assessing the need for immediate measures upon first contact with the youth, and in assessing the need for a more thorough risk assessment.

V-RISK-Y is based on the V-RISK-10, which is developed for adults. Both have been developed at Oslo University Hospital, Centre for Research and Education in Forensic Psychiatry, South-Eastern Norway Regional Health Authority. Some of the items in V-RISK-10 are modified and adapted to youth, and two new items are added: 11). Severe childhood adversities, previous or current, and 12.) Adolescent’s / parent’s own assessment of risk.

The checklist can be downloaded and used free of charge (no fees). It is not permitted to use V-RISK-Y in a commercial context or to charge someone for using it. The layout can be adapted, for example to fit an electronic hospital record, but the text cannot be changed.

Practical use

Each of the items is scored with 1 of 4 options: (1) No (not present), (2) Moderate or Maybe (present), (3) Yes (present), and (4) Don’t know.

After scoring the 12 items, an overall clinical assessment must be conducted for the youth, assessing either Low – Moderate – or High risk of violence On the form, it is also emphasized that during the risk assessment, a «Don’t know» score on V-RISK-Y should be considered as increased risk, and not a score that can be disregarded. V-RISK-Y belongs to the group of risk instruments known as «Structured Professional Judgement» (SPJ).

The assessment is made immediately after the first clinical interview with the youth and is based on all the information available; from the referral letter, from the interview, peer information (family and others), previous knowledge of the youth, and own observations. One should not spend time obtaining additional information or reading old hospital (or institution) records.

The V-RISK-Y form contains all the information needed to score. V-RISK-Y can be used without prior training, and even inexperienced staff should be able to use it. There is therefore no separate scoring manual. However, training in violence risk assessment and courses and training in the use of V-RISK-Y is beneficial.

It is recommended that V-RISK-Y is scored in multidisciplinary teams. Originally V-RISK-10 was developed for physicians and psychologists, but today V-RISK-Y can also be scored by professionals within healthcare, social work, or child protection-related education, provided they have knowledge of youth psychiatry or child protection services.

Others

V-RISK-Y was first tested in a one-year pilot study at the Acute adolescent psychiatric department at Oslo University Hospital. Upon revising the V-RISK-Y based on experiences and results from the pilot, a Norwegian multi center project was carried out with four acute adolescent psychiatric departments and four acute institutions within child protection services to validate the V-RSIK-Y.

The results seem promising but have not yet been published. This page will be updated as they become available.

Contact person for V-RISK-Y:
Øyvind Lockertsen (UXLOYV@ous-hf.no)
John Olav Roaldset (johroa@ous-hf.no)


Til nedlasting / for downloading

Relevante tema

NERS Mini-webinar

En webinar-rekke med relevante tema for sakkyndige og andre som er interessert i å utvide sin kompetanse innen sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri. Webinarene vil ha en varighet på to timer og er gratis.