V-RISK-POL

Denne sjekklisten er utarbeidet som en hjelp til politiansatte for å vurdere risiko i nær og noe fjernere framtid hos personer som anholdes for vold eller trusler om vold.

Risikovurdering

Informasjon om V-RISK-POL (information in english follows)

Sjekklisten er selvinstruerende; informasjon for å kunne skåre leddene er gitt under hvert ledd. Sjekklisten kan brukes av erfarne og uerfarne tjenestemenn, og uten forutgående kurs eller opplæring, selv om opplæring kan være en fordel.

Hvert av de syv punktene på listen har sin egen forklaring på hva som skal skåres. Mange punkter som er skåret med Ja eller Kanskje/moderat antyder høyere risiko for ny vold, men også enkeltstående eller få slike skåringer kan være av stor betydning for konklusjonen. I den endelige vurderingen er det viktig å merke seg at «Vet ikke» også er en risikofaktor.

Forskning og erfaringer fra andre land har vist at politiet kan ha nytte av strukturerte skjemaer til hjelp i sine vurderinger, for eksempel ved partnervold eller saker med vedvarende forfølgelse.

Grunnlaget for V-RISK-POL er en kort sjekkliste (V-RISK-10) opprinnelig utarbeidet for psykisk helsevern. Denne har vist god evne til å forutsi vold og er tatt i bruk i flere andre land. V-RISK-POL ble utprøvet ved (tidligere) Sunnmøre politidistrikt i 2011-13 med gode resultater (Roaldset, J.O., et al., Psychometric properties and predictive validity of a police version of a violence risk screen – A pilot study, International Journal of Law and Psychiatry (2017), 54, 133-139 (http://dx.doi.org/10.1016/j.ijlp.2017.06.007).

Det er likevel viktig å huske at V-RISK-POL alltid bare skal være en hjelp til en samlet vurdering basert på sunn fornuft og erfaring. Dette går fram av nederste del av listen der det bes om «samlet vurdering». V-RISK-POL er gratis i bruk og kan lastes ned nederst på denne siden. Det er ikke tillat å bruke sjekklisten i kommersiell sammenheng eller ta betalt fra de som bruker den. Lay-out kan tilpasses den enkeltes behov (for eksempel journaloppsett), men teksten kan ikke endres. V-RISK-POL finnes også i engelsk og portugisisk oversettelse.

Kontaktperson for V-RISK-POL: John Olav Roaldset (johnolr@gmail.com)


Information about V-RISK-POL in English

This checklist has been prepared as a help for police officers and officials to assess the risk of violence in the near and somewhat distant future in persons arrested for violence or threats of violence.

The checklist is self-instructing; information in order to score the different items is given under each item. The checklist can be used by both experienced and inexperienced officers, and without prior course or training, although training can be an advantage.

Each of the seven items in the list has its own explanation of what to score. Many items with «Yes» or «Moderate / Maybe» scores suggests higher risk of new violence, however, also a single score or few such scores might be significant. In the final assessment it is important to emphasize that the «Don’t know» score also may be a risk factor.

Research and experience have shown that risk assessment instruments can be useful for police in their assessments, for example by intimate partner violence or cases with persistent persecution.

The basis for V-RISK-POL is a short checklist originally prepared for mental health care (V-RISK-10). The checklist has demonstrated good ability to predict violence and has been used in several other countries. The V-RISK-POL has been validatet with good results during 2011-13 in (former) Sunnmøre police district in Norway (Roaldset, J.O., et al., Psychometric properties and predictive validity of a police version of a violence risk screen – A pilot study, International Journal of Law and Psychiatry (2017) 154, 133-139, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijlp.2017.06.007).

Still it is important to remember that the checklist must be used in combination with common sense and experience to generate an overall assessment. See bottom part of the checklist (“Overall assessment”).

The screen can be downloaded from this page, and it can be used for free without any charges. However, commercial use or charging anyone who are using it is not allowed. The lay-out of the screen can be adapted to your records, but the text cannot be changed.

V-RISK-POL is also translated into Portuguese.

Contact person for V-RISK-POL: John Olav Roaldset (johnolr@gmail.com)


Til nedlasting / for downloading:

Relevante tema

NERS Mini-webinar

En webinar-rekke med relevante tema for sakkyndige og andre som er interessert i å utvide sin kompetanse innen sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri. Webinarene vil ha en varighet på to timer og er gratis.