START (Short Term Assessment of Risk and Treatability)

Risikovurdering

Illustrasjon risikovurdering

START bygger på den samme kunnskapsbasisen som HCR-20 (Webster m. fl., 2004). Dette redskapet er en strukturert klinisk veileder for vurdering av risiko for vold (mot selv og andre) og andre uønskede hendelser som rusmiddelproblemer, alvorlig svikt i egenomsorg, voldsutsatthet og rømming. START er laget for tverrfaglig bruk og består av 20 dynamiske ledd hvor sårbarheter og ressurser vurderes i forhold til risiko.

START bruker informasjon fra den siste måneden som bakgrunn for å gjøre risiko- og behandlingsbeslutninger for de nærmeste 1-3 månedene. Det er oversatt til åtte språk og er i bruk i psykisk helsevern, sikkerhetspsykiatri og fengselspopulasjoner over hele verden.

Bruksområder

  • START brukes til gjentatte målinger over tid og munner ut i en kortfattet risiko- og behandlingsvurdering.
  • Benyttes i behandlingsplanlegging og behandlingsevaluering ved overgangssituasjoner og ved utskriving.
  • Redskapet gir en risiko og ressursvurdering innenfor et 1-3 måneders perspektiv.

Brukerkvalifikasjoner

  • Helsepersonell og andre med opplæring i bruk av verktøyet. Det er samme forutsetninger for bruk som for HCR-20.

Tilgjengelighet

START kan bestilles gjennom systemrådgiver Erik Kroppan (erik.kroppan@stolav.no) ved Brøset RSA og det foreligger norsk undervisningsopplegg for redskapet.

Kunnskapsgrunnlag

Det er gjort en valideringsstudie med gode resultat i norsk sikkerhetspsykiatri (Nonstad m. fl, 2010). En metaanalyse av ni studier av START viste at redskapet har god prediktiv validitet når det gjelder voldsrisiko. (O’Shea & Dickens, 2014). Andre studier har også vist at redskapet har høy reliabilitet (Desmarais, Nicholls. Wilson, & Brink, 2012).

Kommende kurs

25. okt 2021 - 25. okt 2021
Gaustad sykehus, Store Auditorium Bygg 4, Oslo
Risikovurdering,

Relevante tema

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

ViVo-I: Voldsrisikovurdering

Her vil det legges ut informasjon om studiet i voldsrisikovurdering (ViVo-I), som er den første delen av videreutdanningen i voldsrisikovurdering- og håndtering. Utdanningen er relevant både for ansatte i hjemmebaserte tjenester og for de som arbeider miljøterapeutisk i institusjon, og innen individual- og gruppeterapi.