ARMIDILO

ARMIDILO er et helhetlig risikovurderingsinstrument til bruk for kartlegging og håndtering av voldsrisiko hos personer med læringsvansker og deres miljø

Risikovurdering

Armidilo-S er en forkortelse for Assessment of Risk and Manageability for Individuals with Developmental and 
Intellectual Limitations who Offend Sexually.

ARMIDILO er et helhetlig risikovurderingsinstrument til bruk for kartlegging og håndtering av voldsrisiko hos personer med læringsvansker og deres miljø. ARMIDILO-S er utviklet spesifikt for å identifisere atferd som øker risiko for seksuelt krenkende atferd. Evalueringer har vist at instrumentet også kan benyttes ved risikovurdering av generell vold (hos personer i målgruppen), med andre ord ved vold, trusler om vold og ildspåsettelse. Instrumentet består av såkalte stabile og akutte ledd. De stabile leddene bør skåres en gang i året, mens de akutte leddene bør skåres flere ganger i året eller så ofte som risikoprofilen gir indikasjoner på.

Armidilo-manual på norsk (revidert 04.09.2018)

Scoringsskjema på norsk (revidert 12.09.2018)

Faktorene er inndelt i kategoriene ”Personal/miljø-faktorer” og ”klientfaktorer”. Begge kategoriene er igjen delt inn i ”stabile” og ”akutte” faktorer. Skåring av de enkelte leddene gjøres på en skala fra -2 (beskyttende) via 0 (ingen problem) til +2 (problematisk).

ARMIDILO skåres ved hjelp av innhentet informasjon og et tilhørende intervju av personal/nærpersoner. Målet er å identifisere forhold hos den utviklingshemmede, hans/hennes miljø og i samspillet mellom disse som øker risiko for fremtidig vold. Dette sammenstilles i en risikovurdering med fokus på spesifikke risikoscenario og en tilhørende anbefaling av håndtering og behandling.

Det anbefales at bruk av ARMIDILO komplementeres av andre forskningsbaserte risikovurderingsinstrumenter som HCR-20, SVR-20, RRASOR eller Static-2002R.

For informasjon om rettigheter og undersøkelser av prediktiv validitet, se fagenheten.no

ARMIDILO er oversatt til norsk av Øverland, Tsakem og Revis (2013) og rettighetene innehas av Sentral Fagenhet, avdeling Brøset

Relevante tema

NERS Mini-webinar

En webinar-rekke med relevante tema for sakkyndige og andre som er interessert i å utvide sin kompetanse innen sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri. Webinarene vil ha en varighet på to timer og er gratis.