Publisert 6. desember, 2022Nyhet

Utprøving av PRISM i en norsk kontekst

Voldsutøvelse i institusjon er en alvorlig utfordring som truer både pasientsikkerhet og behandlingsutbytte og ansattes helse og arbeidsmiljø. Forebygging av vold er derfor et sentralt innsatsområde både i fengsler og psykiatriske institusjoner.

Oftest er den forebyggende innsatsen individorientert og fokusert på identifikasjon av risikofaktorer hos den/de enkeltpersonene som utøver vold. Det er imidlertid økende anerkjennelse av at egenskaper ved institusjonen der volden utøves også er av stor betydning for forekomst av vold og mulighetene til å forebygge den.

Utprøving av PRISM i en norsk kontekst

PRISM er en strukturert faglig retningslinje for vurdering av situasjonsbetingede risikofaktorer for vold i institusjon, oversatt til norsk i regi av SIFER-nettverket i 2016.

I en nylig publisert artikkel presenteres resultatene av et pilotprosjekt for utprøving av PRISM i en norsk kontekst.

Tre fengselsenheter og fem sikkerhetspsykiatriske enheter deltok og hensikten med studien var å undersøke anvendeligheten av PRISM i de respektive praksisfeltene. Teamet bak studien var særlig interessert i de ansattes erfaringer av om det å benytte den strukturerte tilnærmingen i PRISM økte forståelsen av hvilke faktorer som leder opp mot voldsutøvelse, og om erfaringene var ulike i de to institusjonstypene.

Metodisk ligger studien nærmest et multippel kasus-design, der ulike informasjonskilder og datainnsamlingsmetoder kombineres. Tverrfaglige team etablert for formålet utgjorde navet i datainnsamlingen i begge institusjonstyper og intervjuer med disse, både samlet og enkeltvis, utgjør hovedkilden til informasjon i artikkelen.

Resultatene viste at det til tross for utstrakt enighet om betydningen av å overvåke situasjonelle og institusjonsrelaterte risikofaktorer for vold, ikke var etablert rutiner for å gjøre dette på en systematisk måte, verken i fengsler eller i sikkerhetspsykiatriske enheter.

PRISM ble generelt opplevd som nyttig, men svært tids- og ressurskrevende. Det ser ut til å være stort behov for en mer systematisk tilnærming til registrering av voldshendelser, og behov for at eksisterende rutiner suppleres med situasjons- og institusjonsrelaterte risikofaktorer.

Kontakt

Artikkelen «Situational Violence Risk Assessment in Norwegian Closed Institutions: Results From A Pilot Test of PRISM» er publisert i tidsskriftet Advancing Corrections Journal.

For mer informasjon, eller ønske om artikkelen i fulltekst, ta kontakt med forfatterne:

Tore Rokkan, KRUS
Hallgeir Viik, Oslo universitetssykehus
Tom Are Jensen Normann, KRUS
Christine Friestad, Oslo universitetssykehus (SIFER Sør-Øst)

Bilde PRISM
Trykk på bildet for å lese mer om PRISM.