Publisert 30. mars, 2021Nyhet

Straff av barn

Ny bok om et utfordrende tema. Forfatter Ingun Fornes er postdoktor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen og forsker ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettpsykiatri ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Hovedtema i Fornes sin forskning er barn som begår lovbrudd. Hun fullførte doktoravhandlingen «Straff av barn. Frihetsstraffene og alternativene» i 2018. Boken er ute nå!

ISBN: 9788205518674

Sammendrag

Hvorfor skal vi reagere annerledes overfor barn som har begått straffbare handlinger enn overfor voksne? Hvordan er straffen tilpasset at domfelte er et barn? Og kan vi tilpasse reaksjonssystemet i strafferetten bedre til de yngste lovbryterne? Valget mellom en frihetsberøvende straff og en reaksjon som kan gjennomføres i frihet, vil ha særlig stor betydning for barn som straffedømmes. Barnet er fortsatt under utvikling, og har i ungdomstiden forutsetninger for å lære og å utvikle nye evner og ferdigheter. Dette gjør at straffen har et større potensial for å påvirke barnet positivt sammenlignet med voksne, men også et tilsvarende potensial for å påvirke barnet negativt. Om barnet idømmes fengsel eller en alternativ straff kan være avgjørende for barnets videre livsløp. Boken viser hvordan det er en utvikling i retning av flere rettsregler som gjelder særlig for barn i konflikt med loven. Forfatteren drøfter hvordan strafferettssystemet generelt, og reaksjonssystemet spesielt, bedre kan tilpasses barn som har begått lovbrudd. Bokens første halvdel gir et dypdykk i de grunnleggende hensyn og strukturer i reaksjonssystemet som påvirker reaksjonsvalget i saker som gjelder barn. Deretter snevres perspektivet stadig inn i bokens andre halvdel. I denne delen vil rettsanvenderen finne konkrete svar på hvilken straff barn i dag idømmes for ulike typer lovbrudd.

Ingun Fornes