Publisert 24. mai, 2013

Roald Iversens doktorgradsdisputas

Roald Iversen prøveforeleser for graden Ph.D.
“Hva kan den praktiserende sjelesørger lære av nyere empiriske undersøkelser om religion og tro i Norge?”

Cand.theol. Roald Iversen holder sin prøveforelesning for graden Ph.D.

 

Fredag 26. april 2013 kl. 1015:
Oppgitt emne:

«Hva kan den praktiserende sjelesørger lære av nyere empiriske undersøkelser om religion og tro i Norge?»

Fredag 26. april 2013 kl. 1215:
Doktoranden vil offentlig forsvare sin avhandling.

«Barmhjertighet og frigjøring: Sjelesorg som kritisk hermeneutisk praksis. Refleksjoner i grenselandet mellom teologi og filosofi»

 

Prøveforelesninger og disputas holdes ved menighetsfakultetet i Aud. I, Gydas vei 4, Oslo

Avhandlingen kan leses i sammendrag og helhet på www.mf.no

De ordinære opponenter er:
Universitetslektor Hans Raun Iversen, København (1)
Professor dr. Paul Leer-Salvesen, Kristiansand (2).
Professor dr. Gunnar Heiene er tredje medlem i bedømmelseskomiteen.
Disputasen ledes av rektor Vidar Leif Haanes.

————————————————————————————

Litt om Roald og hans arbeid ved SIFER Midt:

Hvordan kan den kristne sjelesorgens egenart bestemmes? Forfatteren gir en oversikt over fire hovedperspektiver på sjelesorg i perioden 1945-2005 og posisjonerer seg i forhold til dem. 

Avhandlingen bygger på fire teser: at kristen sjelesorg må kunne si noe om kristne gudsbilder, at den er en hermeneutisk praksis, en kritisk praksis og en frigjørende praksis. Et viktig anliggende er å framstille former for frigjøringsteologi som et
relevant teologisk rammeverk for sjelesorgen. Forfatteren orienterer den kristne sjelesorgen tydeligere mot teologi, filosofi og politisk praksis enn mot (religions-) psykologi og psykoterapi.

Komiteen som vurderte avhandlingen skrev: ”Samlet sett er det […] ikke tvil om at vi har å gjøre med en verdifull innsats av en dyktig forfatter som står for et sammenhengende konsept for kristen sjelesorg som både er forståelig og berettiget i den
aktuelle situasjon i Norge. Ut fra flere innfallsvinkler som supplerer hverandre, legger doktoranden fram en nokså omfattende argumentasjon for en kontekstuell og sosial forståelse av den sjelesørgeriske praksis som ganske markant overskrider den tradisjonelle individfokuserte sjelesorgforståelsen”

Roald Iversen (f. 1951) er cand. theol. fra UiO. Har også studert samfunnsfag, tysk og sosialpedagogikk. Han har arbeidet som  lærer, høgskolelektor og prest og er nå tilsatt som forsker ved St. Olavs hospital, avd. Brøset, Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.

Sist oppdatert den 24. May 2013 av Christian Lauvrud