ULTPEN – Indefinite preventive detention: The Implementation and Impact of the ULTimate PENalty in Norway

Catherine Amelia Appleton - Prosjektleder, Hilde Dahl - Forsker, Richard Whittington - Professor, Berit Johnsen (KRUS)

Region:
SIFER Midt
Status:
Start / slutt:
2021 / 2025
Forskningsansvarlig:
St. Olavs Hospital HF/ NTNU
Prosjektnummer:
612880
Fagområde:
Criminology, Fengselspsykiatri
Temaer:
Historie, Sikkerhets- og fengselspsykiatri
Cristin:
https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=612880

Forvaring er den ultimate straffen i norsk strafferett. Hvordan har denne norske praksisen blitt utviklet? Hvem dømmes til å sone forvaring i Norge? Hvordan er det å sone forvaring i Norge?

Det overordnede målet med ULTPEN-prosjektet er å gi den første inngående analysen av bruk og virkning av slik tidsubestemt preventiv straff – eller forvaring – den ultimate straffen i Norge.

For å besvare det første spørsmålet vil forskerteamet gjennomføre en dokumentanalyse på den historiske bruken av slike strafferettslige preventive reaksjoner.

Dommer, lovendringer, offentlige rapporter, faglitteratur og avisartikler om slike reaksjoner vil analyseres for å gi kritisk kunnskap om hvordan ordningen med forvaring har utviklet seg, og hva straffen innebærer i praksis.

For å besvare det andre spørsmålet vil en omfattende nasjonal database over alle forvaringsdømte bli opprettet. Databasen vil inneholde karakteristika på hver person som har blitt dømt til forvaring i Norge siden ordningen startet i 2002, samt data om ny kriminalitet etter løslatelse.
For å besvare det siste hovedspørsmålet vil det gjennomføres intervjuer med innsatte som soner forvaring i Norge. Intervjuene vil gi et unikt innblikk i opplevelsene til mennesker idømt forvaring, og effekten denne typen straff har på individet. Deltakerne vil inviteres til å ‘fortelle sin historie’ med egne ord.

De vil bli bedt om å reflektere over fengslingen, egne strategier for å takle straffen, daglig rutine, relasjoner innenfor og utenfor fengselet, betjeningens rolle og fremtidige forventninger.
ULTPEN er den første nasjonale helhetlige studien på forvaring som straff i Norge. Funnene vil sammenholdes med globale trender for langvarig og livsvarig fengsel. Slik vil det vurderes om forvaring er usedvanlig eller i overenstemmelse med praksis og utvikling globalt. ULTPEN vil åpne opp for ny forståelse av realitetene ved tidsubestemt soning og gi banebrytende ny kunnskap om utvikling, bruk og virkning av den ultimate straffen i Norge.

Les mer om ULTPENIPH/NTNU