Publisert 16. juni, 2021Nyhet

Prosjekt: Voldsrisiko ved psykosesymptomer og emosjonelt ubehag i rettspsykiatriske erklæringer

Det er igangsatt en ny forskningsstudie i rettspsykiatri som er et samarbeid mellom SIFER Vest og SIFER Sør-Øst. Denne forskningsstudien skal undersøke om de rettsoppnevnte sakkyndige vurderer emosjonelt ubehag ved vurderte psykose- symptomer i rettspsykiatriske erklæringer.  Dette er sentrale momenter i formidling til retten av fremtidig risiko for vold/voldsutøvelse, og i neste omgang i rettens vurdering av eventuelle særreaksjoner i forhold til samfunnsvernet. Det er likeledes av betydning for observandene, for ivaretagelse av deres rettssikkerhet og behandlingsbehov.

Prosjektet er et samarbeid mellom SIFER Vest og SIFER Sør-Øst og involverer følgende SIFER-ansatte:

Prosjektleder: Kjersti Narud, SIFER Sør-Øst

Prosjektmedarbeider: Stål Bjørkly, SIFER Sør-Øst

Prosjektmedarbeider: Maria Sigurjonsdottir, SIFER Vest

Prosjektmedarbeider: Unn Haukvik, SIFER Sør-Øst

Om prosjektet

Om emosjonelt ubehag beskrives i de rettspsykiatriske erklæringene, vil vi måle det med kriterievariabler som er brukt bl.a. i SAFE pilot-prosjektet (Bjørkly, 2019).  Vurderinger av emosjonelt ubehag hos observander som har begått alvorlige voldshandlinger i psykotisk tilstand, har så langt vi vet ikke tidligere vært gjennomført i Norge. Med lovendringen som inntrådde fra 1.oktober 2020 vil det være behov for ytterligere undersøkelser av pågående praksis hos sakkyndige.

Funnene fra denne studien vil kunne ha konsekvenser for fremtidig rettspsykiatrisk praksis, og gi grunnlag for undervisning og implementering i fagfeltet via nettverket for de Regionale kompetansesentrene i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER) og Den rettsmedisinske Kommisjon, Psykiatrisk gruppe (DRK).

Prosjektet består av to deler:

  1. En reliabilitetsundersøkelse for å måle inter-rater reliabilitet (Intraklasse korrelasjon) og indre konsistens (Crohnbach’s Alpha) for måleredskapene som skal brukes (Se 2.3 Måleredskap). Et tilfeldig utvalg (n=20 erklæringer) hvor observanden er vurdert til å være psykotisk i hht stl § 20 bokstav b skal evalueres av fire uavhengige bedømmere (Bjørkly, Sigurjonsdottir, Haukvik og Narud).  Disse 20 anonymiserte erklæringene er trukket fra 2018 kohorten (n= 100 erklæringer). 
  2. En hovedstudie der vi måler forekomst og kvaliteten på utredning av psykotiske symptom og tilknyttet emosjonelt ubehag i de rettspsykiatriske erklæringene.   Forutsatt tilfredsstillende resultater i reliabilitetstestene vil de resterende erklæringene (480) hvor observanden er vurdert å være «psykotisk» jf strl § 20 b gjeldende frem til 1. oktober 2020 eller å ha «en alvorlig psykisk lidelse» jf strl § 80 f gjeldende frem til 1. oktober 2020, bli skåret av de tre prosjektmedarbeiderne og prosjektleder (Sigurjonsdottir, Bjørkly, Haukvik, og Narud). 

Prosjektmål

Med utgangspunkt i en gjennomgang av rettspsykiatriske erklæringer i perioden 2009 – 2018 (N= 500) av observander som er vurdert «psykotisk» i henhold til Straffelovens § 20 bokstav b av de sakkyndige har vi følgende mål:

Hovedmål:

Å identifisere og analysere rettspsykiatriske erklæringer der observanden er vurdert til å være «psykotisk» i henhold til strl § 20 bokstav b og/eller vurdert til å ha en «alvorlig psykisk lidelse» i henhold til strl § 80 bokstav f og/eller ha gjennomgått judisiell døgnobservasjon i henhold til straffeprosessloven § 167 og hvorvidt det i erklæringene er rapportert og vurdert psykosesymptom med beskrivelser av emosjonelt ubehag knyttet til disse. 

Delmål:

1.         Å identifisere og analysere forekomst, type og intensitet til emosjonelt ubehag knyttet til hørselshallusinasjoner

2.         Å identifisere og analysere forekomst, type og intensitet til emosjonelt ubehag knyttet til paranoide vrangforestillinger

Vi vil teste ut om resultatene fra studien kan bidra til å forbedre praksisfeltet ved å bedre kvaliteten i rettspsykiatriske erklæringer vedrørende risikovurdering og forebygging av alvorlig vold.

Etiske problemstillinger:

Forskningsprosjektet er forankret i SIFER ved SIFER forskningsutvalg.

Forskningsprosjektet er lagt frem for REK sør-øst (saksnr. 21/155986) og vurdert til ikke å omfattes av helseforskningsloven.

Forskningsprosjektet er vurdert og tilrådt av PVO OUS (ephortenr.  21/00218).

Forskningsprosjektet er vurdert og godkjent av Riksadvokaten ved Justis- og beredskapsdepartementet (saksnr. 5/1370 – NOEE).