Publisert 30. november, 2020Nyhet

NRK-sak om «gjengangere» og behandlingstilbudet BASIS

NRK har gjort et omfattende arbeid med å gjennomgå informasjon om seksuelle overgrep mot barn fra norske straffesaker. Arbeidet har de gjort i håp om å komme nærmere et svar på hvordan seksuelle overgrep mot barn kan stanses.

I en nylig publisert NRK-sak møter vi «Stian» som forteller sin historie, og som nå ønsker behandling i BASIS (Behandling av seksuallovbruddsproblematikk i spesialisthelsetjenesten).

Saken kan leses her.

Om BASIS

BASIS er et frivillig behandlingstilbud til personer som er dømt for seksuallovbrudd og befinner seg under straffegjennomføring, og som har en antatt forhøyet tilbakefallsrisiko til nye seksuallovbrudd. Målet med behandlingen i BASIS er å tilby helsehjelp til innsatte som antas å ha særlig behov for spesialisert seksuallovbruddsspesifikk behandling, og som ikke får dette behovet dekket av andre eksisterende tilbud. Beslutningen om å etablere BASIS som et landsdekkende tilbud kom som følge av et pilotprosjekt i Helse Sør-Øst (BASIS-prosjektet).

BASIS er et samarbeid mellom Kriminalomsorgen og de regionale helseforetakene, og tilbys nå i fengsler i alle kriminalomsorgens regioner:

Region Nord:
Tromsø fengsel
Trondheim fengsel, inklusive avdeling Leira og avdeling Kongensgate

Region Øst:
Halden fengsel
Romerike fengsel, avdeling Ullersmo og avdeling Kroksrud
Ungdomsenheten på Eidsvoll
Ila fengsel og forvaringsanstalt
Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

Region Vest:
Bergen fengsel
Bjørgvin fengsel, inklusive ungdomsenheten Vest

Region Sørvest:
Åna fengsel
Agder fengsel, avdeling Froland (fra 2021)

Region Sør:
Nordre Vestfold fengsel, avdeling Horten
Søndre Vestfold fengsel, avdeling Berg og avdeling Larvik

Foto: NRK

Målgruppe og behandling i BASIS

Målgruppen for behandlingen i BASIS er innsatte med seksuallovbruddsdom som basert på sin straffesakshistorikk antas å ha forhøyet risiko for tilbakefall. Kriminalomsorgen står for den første avgrensningen av målgruppen, basert på en systematisk screening av informasjon om den enkeltes straffesakshistorikk. Denne screeningen gjøres ved hjelp av verktøyet Static-99R.

Innsatte som ut fra denne oversikten antas å være i målgruppen for behandling, får deretter oppfølging av egne BASIS-koordinatorer i fengslene der de soner, med mål om å motivere til samtaler med BASIS’ behandlingsteam. Motiverte innsatte i målgruppen kan henvises til BASIS behandlingsteam i tråd med ordinære henvisningsrutiner, dersom de samtykker til det. Inntak til behandling besluttes etter en omfattende utredning gjennomført av BASIS’ behandlingsteam. Utredningen følger vanlige prosedyrer i psykisk helsevern, med tillegg av utredning av seksuallovbruddsrelaterte risiko- og ressursområder. Basert på en samlet kasusformulering der den enkeltes risikoområder og ressurser ses i sammenheng, utarbeider behandler og pasient en individualisert behandlingsplan som danner grunnlaget for påfølgende behandling.

Behandlingens utforming og innhold er bygget opp på kunnskap fra to komplementære rehabiliteringsrammeverk: risiko-behov-responsivitet (RNR-perspektivet) og «good lives»-perspektivet. Det genuint nye med BASIS er det gjennomgående fokuset på å balansere disse to perspektivene gjennom hele utrednings- og behandlingsforløpet. I tillegg gjennomføres BASIS som individualbehandling, spesielt tilpasset den enkeltes behov.

BASIS er ett av flere prosjekter finansiert over statsbudsjettet, med målsetting om å forebygge vold og overgrep. BASIS kan betegnes som et selektivt tertiærforebyggende tiltak, rettet mot personer som har begått seksuallovbrudd og som antas å ha høyere tilbakefallsrisiko. BASIS skal etableres som et fast behandlingstilbud også for årene som kommer, selv om implementeringsfasen er prosjektorganisert frem til juni 2021.