Publisert 24. august, 2020Nyhet, Seksuallovbrudd

Ny artikkel: Static-99R og tilbakefall blant personer dømt for seksuallovbrudd

Static-99R er blant de meste brukte instrumentene i verden når det kommer til risikovurdering av personer som er dømt for seksuallovbrudd. I Norge har man imidlertid ikke hatt tradisjon for å bruke slike aktuariske risikovurderingsinstrumenter i behandlingsøyemed, før BASIS-prosjektet valgte å ta det i bruk i innledende fase i rekruttering av pasienter. En fersk studie har testet anvendeligheten av Static-99R i Norge, og konkluderer med at bruken av instrumentet som en innledende risikoscreening er relevant også i norsk sammenheng.

Vurdering av risiko for tilbakefall

Internasjonalt dokumenterte prinsipper for tilbakefallsreduserende tiltak tilsier at det må være samsvar mellom risikoen for nye lovbrudd og omfanget og innretning på intervensjonen som iverksettes (Risk-Need-Responsivity-modellen (RNR)) (Andrews & Bonta, 2010). Er risikoen for gjentagelse forhøyet, kan det være nødvendig med hyppige og intensive tiltak i form av spesialisert behandling. Er risikoen for gjentagelse derimot lav, vil det i de fleste tilfeller være uhensiktsmessig å igangsette omfattende tiltak. I BASIS (Behandling av seksuallovbruddsproblematikk i spesialisthelsetjenesten) brukes Static-99R pr. i dag som en første sortering av gruppen personer dømt for seksuallovbrudd, før man går videre med en mer omfattende utredning av personer som antas å være i målgruppen og som ønsker behandling. 

Static-99R

Static-99R består av 10 ledd som alle skåres 0 eller 1, med unntak av to ledd som skåres på en skala. De 10 leddene kartlegger personens alder ved løslatelse, relasjonserfaring, kriminalitetshistorikk og offerkarakteristika. Skårene fra hvert ledd summeres opp til en totalskåre som varierer mellom -3 og 12 poeng, og som plasserer personen på ett av fem risikonivåer; I) lav risiko, II) under gjennomsnittlig risiko, III) gjennomsnittlig risiko, IVa) over gjennomsnittlig risiko og IVb) godt over gjennomsnittlig risiko. Tanken bak å bruke Static-99R i BASIS, er at totalskåren på denne måten sier noe om antatt risikonivå, og derfor kan brukes til å prioritere behandlingsressurser inn der de vil virke mest tilbakefallsforebyggende.

Her kan man lese mer om Static-99R, evidensgrunnlaget og forskningen som er gjort internasjonalt.

Static-99Rs anvendelighet i Norge

For å teste instrumentets anvendelighet i en norsk sammenheng, har det blitt gjennomført en oppfølgingsstudie av alle løslatte fra fengsel i perioden 2010-2014 etter å ha gjennomført fengselsstraff for seksuallovbrudd (til sammen 858 personer). Etter en gjennomsnittlig oppfølgingstid på 6 år, hadde 29 av disse (3.4 %) fått en ny straffereaksjon for seksuallovbrudd.

Ingen av de 29 løslatte med tilbakefall i løpet av oppfølgingstiden var klassifisert i de to laveste risikokategoriene; lav risiko eller under gjennomsnittlig risiko. Seks av de 29 var klassifisert i den høyeste kategorien, 11 i kategorien «over gjennomsnittlig» og 12 i kategorien «gjennomsnittlig risiko».

Artikkelen er publisert i tidsskriftet Sexual Abuse og kan leses i sin helhet her: «Testing the Static-99R as a Global Screen for Risk of Sex Crime Recidivism in a Norwegian routine sample”.

Referanser:
Andrews, D. A. & Bonta, J. (2010). The psychology of criminal conduct (5th ed.). Anderson Publishing.