Publisert 25. mai, 2023Nyhet

ERM opplæring for FACT-Sikkerhet Helse Fonna HF

24. mai fikk en delegasjon fra FACT – Sikkerhet ved Helse Fonna HF, opplæring i ERM.

Dette nyopprettede teamet hadde vært hos sine kolleger ved FACT – Sikkerhet Blakstad/Vestre viken HF og blant annet blitt inspirert til å ta i bruk ERM.

Gjengen fra Helse Fonna hadde mye erfaring og kunnskap om pasientgruppen, voldsrisikovurdering og voldsrisikohåndtering, noe som gjenspeilet seg i engasjerende og gode refleksjoner og diskusjon er på opplæringsdagen.

Informasjon om FACT sikkerhet Helse Fonna HF:

  • «FACT sikkerhet ved Valen sjukehus gir tenester til personar med alvorleg psykisk liding og eventuelt rusproblem og tilleggsproblematikk som forhøga valdsrisiko, også personar som er dømte til behandling. Behovet for oppfølging kan gå over lang tid. Teamet ved Valen sjukehus har i dag tilsette frå spesialisthelsetenesta. Det er inngått samarbeidsavtalar med seks av kommunane i opptaksområdet til Helse Fonna. På noko sikt er det ønskjeleg å få eit meir integrert team.»

Informasjon om FACT sikkerhet Vestre viken HF:

https://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykiatrisk-avdeling-blakstad/sikkerhetsseksjon-blakstad/fact-s-teamet#les-mer-om-fact-s-teamet

Foto: Gunnar Eidhammer