Verktøy / Strukturert klinisk risikovurdering

B-SAFER (Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of RISK)

Strukturert klinisk risikovurdering / Sist oppdatert den 27. June 2018

B‑SAFER inneholder retningslinjer for hvordan vurderinger av risikoen for partnervold skal gjennomføres. B-SAFER har blitt utviklet i tråd med retningslinjer innen psykisk helsevern (for eksempel American Psychological Association (APA), 2002), og bygger på en systematisk litteraturgjennomgang av fagfeltet, samt erfaring fra klinisk praksis. Bruken av B‑SAFER kan derfor betraktes som evidensbasert, empirisk veiledet og empirisk støttet praksis. I utviklingen av B‑SAFER ble det tatt hensyn til eksisterende retningslinjer for praksis, etiske retningslinjer og relevant lovverk, også dette i tråd med APAs anbefalinger.

B‑SAFER skal være et hjelpemiddel for å kunne gjøre best mulige risikovurderinger. Den skal ikke erstatte faglig skjønn. Målet med B‑SAFER er å innføre et systematisk, standardisert og praktisk rammeverk for innsamling og vurdering av informasjon i forbindelse med en risikovurdering for partnervold. Verktøyet tar direkte utgangspunkt i vitenskapelig og faglig litteratur på partnervold, inkludert risikofaktorer hos voldsutøver og tiltak for å beskytte voldsutsatte.

Det er 16 grunnfaktorer i B-SAFER. Disse regnes som de grunnleggende elementene i en vurdering av risiko for partnervold, og fordeler seg på tre kategorier. Partnervoldens karakter omfatter 5 faktorer som er relatert til voldsmønsteret for utøverens atferd. Risikofaktorer hos voldsutøveren er 5 faktorer som knytter seg til voldsutøverens psykososiale fungering og bakgrunn. Sårbarhetsfaktorer hos voldsofferet er 6 faktorer som viser (det potensielle) offerets psykososiale fungering og bakgrunn. Det er også mulig å dokumentere «andre forhold» som er relevante for den aktuelle saken, for eksempel vold mot barn, flere voldsutøvere osv.

B-SAFER beskriver 16 faktorer fordelt på 3 kategorier:

I. Risikofaktorer hos voldsutøveren: Vold mot partner

1.  Fysisk vold
2.  Trusler eller tanker om vold
3.  Eskalerende partnervold
4.  Brudd på partnervoldsrelaterte restriksjoner
5.  Tanker og holdninger som støtter eller unnskylder partnervold

II. Risikofaktorer hos voldsutøveren: Psykososial tilpasning   

6.   Kriminalitet generelt
7.   Parforhold
8.   Arbeid/Økonomi
9.   Rusmidler
10. Psykisk helse

III. Sårbarhetsfaktorer hos voldsofferet

11. Elementer som reduserer sikkerheten
12. Faktorer som øker avhengighet til voldsutøver
13. Relasjonelle ressurser
14. Ressurser i samfunnet
15. Holdninger eller atferd
16. Psykisk helse

Norsk oversettelse

Norsk oversettelse og bearbeiding: Solveig Karing Bø Vatnar, Kine knoph-Karlsen, Merete Berg Nesset og Asle Makoto Sandvik.

Rettigheter til den norske versjonen tilligger Kompetansesenter for sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri, Haukeland universitetssjukehus.

Bestilling

Ved bestilling må du buke denne lenken: BESTILLINGSSIDE
Brukermanualen koster kr. 250,- og må betales med kort på nettløsningen.

Kontaktperson er Steffen Stamnes
Tlf: 55 95 83 06
E-poststeffen.stamnes@helse-bergen.no

Til nedlasting: