B-SAFER (Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of RISK)

B-SAFER er en brukermanual for vurdering og håndtering av risiko for partnervold.Verktøyet er spesialt utviklet for politiet, rettsvesenet og kriminalomsorgen.

B‑SAFER inneholder retningslinjer for hvordan vurderinger av risikoen
for partnervold skal gjennomføres. B-SAFER har blitt utviklet i tråd
med retningslinjer innen psykisk helsevern (for eksempel American
Psychological Association (APA), 2002), og bygger på en systematisk
litteraturgjennomgang av fagfeltet, samt erfaring fra klinisk praksis.
Bruken av B‑SAFER kan derfor betraktes som evidensbasert, empirisk
veiledet og empirisk støttet praksis. I utviklingen av B‑SAFER ble det
tatt hensyn til eksisterende retningslinjer for praksis, etiske
retningslinjer og relevant lovverk, også dette i tråd med APAs
anbefalinger.

B‑SAFER skal være et hjelpemiddel for å kunne gjøre best mulige
risikovurderinger. Den skal ikke erstatte faglig skjønn. Målet med
B‑SAFER er å innføre et systematisk, standardisert og praktisk rammeverk
for innsamling og vurdering av informasjon i forbindelse med en
risikovurdering for partnervold. Verktøyet tar direkte utgangspunkt i
vitenskapelig og faglig litteratur på partnervold, inkludert
risikofaktorer hos voldsutøver og tiltak for å beskytte voldsutsatte.

Det er 16 grunnfaktorer i B-SAFER. Disse regnes som de grunnleggende
elementene i en vurdering av risiko for partnervold, og fordeler seg på
tre kategorier. Partnervoldens karakter omfatter 5 faktorer som er
relatert til voldsmønsteret for utøverens atferd. Risikofaktorer hos
voldsutøveren er 5 faktorer som knytter seg til voldsutøverens
psykososiale fungering og bakgrunn. Sårbarhetsfaktorer hos voldsofferet
er 6 faktorer som viser (det potensielle) offerets psykososiale
fungering og bakgrunn. Det er også mulig å dokumentere «andre forhold»
som er relevante for den aktuelle saken, for eksempel vold mot barn,
flere voldsutøvere osv.

B-SAFER beskriver 16 faktorer fordelt på 3 kategorier:

I. Risikofaktorer hos voldsutøveren: Vold mot partner

1.  Fysisk vold
2.  Trusler eller tanker om vold
3.  Eskalerende partnervold
4.  Brudd på partnervoldsrelaterte restriksjoner
5.  Tanker og holdninger som støtter eller unnskylder partnervold

II. Risikofaktorer hos voldsutøveren: Psykososial tilpasning   

6.   Kriminalitet generelt
7.   Parforhold
8.   Arbeid/Økonomi
9.   Rusmidler
10. Psykisk helse

III. Sårbarhetsfaktorer hos voldsofferet

11. Elementer som reduserer sikkerheten
12. Faktorer som øker avhengighet til voldsutøver
13. Relasjonelle ressurser
14. Ressurser i samfunnet
15. Holdninger eller atferd
16. Psykisk helse

Norsk oversettelse

Norsk oversettelse og bearbeiding: Solveig Karing Bø Vatnar, Kine knoph-Karlsen, Merete Berg Nesset og Asle Makoto Sandvik.

Rettigheter til den norske versjonen tilligger Kompetansesenter for
sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri, Haukeland universitetssjukehus.

Bestilling

Ved bestilling må du buke denne lenken: BESTILLINGSSIDE
Brukermanualen koster kr. 250,- og må betales med kort på nettløsningen.

Kontaktperson er Steffen Stamnes
Tlf: 55 95 83 06
E-poststeffen.stamnes@helse-bergen.no