Publisert 26. november, 2020Nyhet

SIFER høstmøte 2020

Høstmøtet for kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ble etablert av Helsedirektoratet i 2006 og har blitt gjennomført hver høst siden. I 2011 ble kompetansesenternettverket SIFER etablert på oppdrag fra Helsedirektoratet. Fra 2019 har de regionale helseforetakene (RHFene) overtatt ansvaret for Høstmøtet, som er SIFER sin årlige styringsdialog med eierne. I år var det Helse Sør-Øst som var ansvarlig for årets møte og program.

Grunnet smitteverntiltak foregikk årets høstmøte digitalt. På agendaen sto blant annet godkjenning av SIFERs strategi for 2020-2025. Det foreløpige strategidokumentet kan lastes ned her:

Deretter ble noen av de viktigste oppgavene og områdene SIFER jobber med for tiden gjennomgått:

 • Status for områdefunksjon fengselspsykiatri i Norge
 • Nasjonalt fagnettverk og utdanning fengselspsykiatri
 • Status for implementering og klinisk virksomhet hittil i 2020 i «Det finnes hjelp»
 • Status for implementering av Møte med aggresjonsproblematikk (MAP)  i spesialisthelsetjenesten i 2019 og 2020, og planer for 2021, samt opprettelse ny styringsgruppe
 • Status og rapport om sikkerhetspsykiatri i Norge
 • Rapport om utskrivningsklare pasienter fra sikkerhetspsykiatrien i Norge 2019
 • Status dømte til tvungent psykisk helsevern (strl. §62, 1. og 2. ledd)
 • SIFER utredningsprosjekt om dømte til tidsbestemt dom for strafferettslig utilregnelige med samfunnsskadelig kriminalitet (strl. 62, 2. ledd) og pålagt varetektsurrogat (strpl. §188)
 • Judisielle døgnobservasjoner (strpl. §167)
 • Status for «BASIS» behandlingstiltak i fengsler
 • Videreutdanning og etterutdanning i rettspsykiatri
 • Barn og unge i sikkerhetspsykiatrien
 • Status for nybygg Regional sikkerhetsavdeling (RSA) Helse Sør-Øst
 • Status for nybygg RSA Helse Midt-Norge

Neste SIFER høstmøte er berammet til 25. november 2021.