Publisert 24. juni, 2020Nyhet

SIFER etablerer nasjonalt faglig nettverk for fengselspsykiatri

Fengselspopulasjonen i Norge kjennetegnes blant annet av betydelig forekomst av psykisk uhelse (Cramer, 2014). Problematikken er ofte kompleks og sammensatt og krever dels høyspesialiserte tiltak. Gode fagmiljø og fokus på kompetanseutvikling er dermed vesentlig.

Importmodellen for helsetjenester i fengsler innebærer at det er de lokale helseforetakene som har ansvaret for psykisk helsehjelp til de ulike fengselsanstaltene. Med dette er det også et behov for behandlere i de ulike spesialisthelsetjenestene å drøfte fagspesifikke problemstillinger som oppstår blant annet i krysningspunktet mellom psykisk helsevern og kriminalomsorg med kolleger.

SIFER etablerer nå et nasjonalt faglig nettverk for fengselspsykiatri. Målgruppen for nettverket er behandlere i psykisk helsevern som gir helsehjelp til fengselsinnsatte. Leder for nettverket er psykologspesialist/ fungerende enhetsleder ved Fengselspsykiatrisk poliklinikk, Oslo universitetssykehus Thale Kristine Bostad. Hun er dessuten ansatt i deltidsstilling ved SIFER Sør-Øst. Nettverket vil ha en redaksjon med representanter også fra SIFER Vest og SIFER Midt.

Nettverkets mandat er å etablere et faglig samarbeid med samlinger to ganger i året. I tillegg ønsker vi å få i gang løpende kontakt mellom medlemmene gjennom et elektronisk nettverk. Der kan man lufte problemstillinger og dele erfaringer og råd. Vi håper å etablere et levende og godt nettverk som kan styrke både faglig utvikling og interesse.

For mer informasjon om nettverket, ta kontakt med Thale Kristine Bostad.