Publisert 11. januar, 2021Nyhet

Selvhjelp for innsatte (SELFI)

SELFI-prosjektet er et samarbeid mellom fagpersoner, innsatte og ansatte ved fengselshelsetjenestene i nordnorske fengsel, ansatte i kriminalomsorgen region nord og leder for Wayback Tromsø. Prosjektet organiseres og gjennomføres av psykolog Nina Gundersen og psykologspesialist Line Elisabeth Solbakken som begge er ansatt ved SIFER-Nord, Universitetssykehuset Nord- Norge.  

I SELFI-prosjektet utvikles selvhjelpsmateriell som er tilpasset innsattes leseferdigheter og deres hverdag i fengsel. Målet er å gi informasjon om psykisk helse og et verktøy for å ivareta psykisk helse under soning. Prosjektet er under gjennomføring og ferdigstilles innen 1.oktober. 2021.

Hva er selvhjelp?

Selvhjelp innebærer at en person selv gjennomfører tiltak ved bruk av selvhjelpsmateriale. Det kan gjøres med eller uten veiledning av helsepersonell. Flere undersøkelser fremhever at bruk av selvhjelpsmateriale er like effektivt som tradisjonell behandling både for å redusere symptomer og øke livskvalitet hos dem som benytter det. Selvhjelpsmateriale kan også brukes for å arbeide forebyggende slik at problemene ikke utvikler seg. 

Selvhjelp i fengsel

Undersøkelser om bruk av selvhjelpshefter i fengsel viser at innsatte er engasjerte, men at mye av selvhjelpsheftene som er tilgjengelig krever bedre leseferdigheter enn mange innsatte har. Det påpekes også at mye heller ikke passer til fengselssituasjonen og derfor oppleves mindre anvendbart. Dessuten er det meste av selvhjelpsmateriale tilgjengelig gjennom internett og apper. Ettersom majoriteten av innsatte har svært begrenset tilgang til internett og telefon, har de dermed svært begrenset tilgang til helseinformasjon og selvhjelp sammenlignet med resten av befolkningen.  

På den bakgrunn utformes det et selvhjelpshefte tilpasset fengselskonteksten og innsattes leseferdigheter, og som vil være tilgjengelig for alle innsatte.

Bilde Selvhjelp for innsatte - SELFI
Forside og innholdsfortegnelse selvhjelpshefte

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er integrert i alle faser av prosjektet fordi det regnes som en sentral verdi og en forutsetning for å lage intervensjoner som er skreddersydd til målgruppen. I dette prosjektet er det innsatte i nordnorske fengsel som er den primære målgruppen for selvhjelpsheftet, og de vil inviteres til å aktivt delta i utformingen av selvhjelpsmateriellet. Man vil starte med å kartlegge den psykososiale konteksten de befinner seg i og hvilke behov de har. Denne informasjonen benyttes til å utforme skisser med forslag til tema og tiltak.  Skissene vil bli testet ut med innsatte og forbedret med utgangspunkt i deres tilbakemeldinger.

Tema: Søvntyver 

Forventet verdi for målgruppe og samfunn  

SELFI-prosjektet ventes å bidra til at innsatte i nordnorske fengsler har mer kunnskap om psykisk helse, og at de har tilgang til effektive strategier for å ivareta egen psykisk helse under soning. Dårlig psykisk helse hos innsatte vil kunne føre til at de i mindre grad evner å delta i arbeid, aktiviteter og utdanning inne i fengselet, og dermed vil være mindre i stand til å mestre et liv utenfor murene ved fullført soning. Selvhjelpheftet vil også være et nyttig hjelpemiddel og supplement til fengselshelsetjenestens samtaler og tiltak rundt innsatte, og vil fasilitere deres arbeid.

Gjennom arbeidet med å utvikle ideen og med å utforme søknaden til prosjektet har SIFER- Nord vært i kontakt med fengselshelsetjenesten ved alle de nordnorske fengslene for innspill og råd. Alle uttrykker seg positive til prosjektet. 

Videreføring av prosjektet 

SIFER- Nord vil sørge for videreføring av prosjektet gjennom sitt pågående arbeid i fengslene og vil stimulere til bruk av selvhjelpsheftene.

Visuelle hjelpemidler

For personer med svake leseferdigheter og språkvansker kan visuell støtte gjøre det enklere å huske og forstå det som blir formidlet. På den bakgrunn har SIFER-Nord søkt og mottatt midler fra Helsedirektoratet for å produsere animasjonsvideoer som er basert på innholdet i selvhjelpsheftet. Videoene vil sendes på informasjonskanalen på TV i fengslene og vil være tilgjengelig for alle. Målet er at videoene er ferdigstilt i løpet av våren 2021. 

Tema: Depresjon og aktivitet