Publisert 16. mai, 2018

Revisjon av faglig råd ved utredning av risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse – bruk av strukturerte kliniske verktøy (IS-2661).

Helsedirektoratet har nå publisert faglig råd ved utredning av risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse – bruk av strukturerte kliniske verktøy. Nyutgivelsen er en revidering av rundskrivet IS-09/2007 «Vurdering av risiko for voldelig atferd – bruk av strukturerte kliniske verktøy» og vil erstatte disse.

De faglige rådene beskriver hvordan helsepersonell kan gjøre risikoutredninger og hvilke strukturerte kliniske verktøy som anbefales for å identifisere risiko og for å forebygge mulig voldshandlinger.

De faglige rådene gjelder for psykisk helsevern for ungdom og voksne, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Hovedanbefalingen i de faglige rådene er at helsetjenestene bør bruke strukturert klinisk vurdering av voldsrisiko. Når risiko er identifisert, bør individuelt utformede tiltak, oppfølgingsrutiner og intervensjoner iverksettes for å forebygge nye voldshandlinger.

Alle faglige råd og helsefaglige anbefalinger fra Helsedirektoratet er normerende. Faglige råd ved utredning av risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse er kunnskapsbaserte, men har ikke samme grad av systematikk i utarbeidelsen av rådene og anbefalingene som nasjonale faglige retningslinjer.

Helsedirektoratet oppfordrer det regionale helseforetaket til å videresende de faglige rådene til relevante deler av spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for implementering.

Se link for de faglige rådene her.

Sist oppdatert den 16. May 2018 av Martin Bjørnstad