Publisert 23. april, 2015

Rapport: Tvangsmidler og skjerming i PH

Ny rapport fra Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst

Vi fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å kartlegge bruken av tvangsmidler og skjerming i det psykiske helsevernet for voksne 2012. Dette er en oppfølging av tilsvarende kartlegging i 2009. I mangel av elektronisk innrapporteringssystem som sikrer komplette data på vedtak om tvangsmiddelbruk og skjerming, var det nødvendig å gjøre bruk av en manuell metode som besto i å få tilsendt anonymiserte kopier av alle håndskrevne tvangsmiddel- og skjermingsprotokoller fra 2012.

 

Under ser du funnene i rapporten.

Du kan lese hele rapporten på helsedirektoratets nettsider, eller du kan laste ned rapporten litt lenger ned på denne siden.

Funn

Pasienter
I 2012 ble det blitt fattet vedtak om bruk av tvangsmidler og skjerming overfor 2602 pasienter
i det psykiske helsevernet for voksne i Norge. Dette var en økning på 7% (n=170) pasienter
fra kartleggingen for 2009. Endringer i antall pasienter med vedtak fra 2009 til 2012 fordelte
seg slik på de enkelte typene av tvangsmidler og skjerming:

-Mekaniske tvangsmidler – en økning i antall pasienter på 3,9% (n=42) fra 1065 til
1107 pasienter.

-Korttidsvirkende legemidler – en nedgang i antall pasienter på 0,4% (n=3) fra 712 til
709.

-Isolasjon – en økning i antall pasienter på 26,3% (n=30) fra 114 til 144 pasienter .

-Kortvarig fastholding – en økning i antall pasienter på 30,5% (n=175) fra 574 til 749
pasienter

-Skjerming – en økning i antall pasienter på 15% (n= 211) fra 1406 til 1617 pasienter.

Kjønn
I gruppen av pasienter med flest vedtak (20+) var det flere kvinner enn menn. Vedtak med mekaniske tvangsmidler varte lenger for menn enn kvinner.

Vedtak
Det ble totalt fattet 11535 vedtak om bruk av tvangsmidler og skjerming i 2012. Dette var en økning på 5,4% (n= 596) fra 2009 da det ble rapportert 10939 vedtak. Det ble funnet følgende
endringer fra 2009 til 2012 i antall vedtak innen de enkelte formene av tvangsmidler og skjerming:
-Mekaniske tvangsmidler – en nedgang i antall vedtak på 586 (13,2%) fra 4426 til 3840 vedtak.
-Kortidsvirkende legemidler – en nedgang i antall vedtak på 390 (20,8%) fra 1875 til 1485 vedtak.
-Isolasjon – en økning i antall vedtak på 302 (112%) fra 269 til 571 vedtak.
-Kortvarig fastholding – en økning i antall vedtak på 617 (36,7%) fra 1680 til 2297 vedtak.
-Skjerming – en økning i antall vedtak på 629 (23,4%) fra 2689 til 3318 vedtak.

Varighet på vedtak
Det ble kartlagt følgende endringer i median varighet på vedtak om tvangsmidler/skjerming fra 2009-2012:
-Mekaniske tvangsmidler – en nedgang fra 3,25 timer i 2009 til 2,9 i 2012.
-Isolasjon – en økning fra 0,53 time til en 1,00 time.
-Kortvarig fastholding – en uforandret median varighet på 0,17 time.
-Skjerming – en økning fra 139,5 timer til 335,9 timer.

Avdelingstype (avdelingskode)
I 2012 sto akuttpsykiatriske avdelinger for 74% av alle pasienter med vedtak om tvangsmidler og skjerming (70% i 2009) og for 59% av alle vedtak (60% i 2009). Økningen i antall pasienter med vedtak på akuttpsykiatriske avdelinger var signifikant.

Helseforetak/institusjoner
Det totale antall pasienter med vedtak om tvangsmidler og skjerming samt antall vedtak, varierte mellom helseforetakene/institusjonene. Siden denne undersøkelsen ikke kontrollerte for faktorer som kunne forklare disse forskjellene, kan vi ikke konkludere om hva de skyldes.

Anbefalinger
På bakgrunn av erfaringene med denne kartleggingen, har vi følgende anbefalinger:
-Det utvikles og implementeres et elektronisk dokumentasjonssystem som vil sikre innrapportering av komplette data på tvangsmidler og skjerming.
-De innrapporterte opplysningene ved framtidige kartlegginger av tvangsmiddelbruk av skjerming, analyseres i forhold til relevante bakgrunnsdata fra helseforetakene og institusjonene (for eksempel antall behandlede pasienter, innleggelser, størrelse på opptaksområde). Dette vil kunne gjøre det mulig å sammenligne forskjellen i bruk av tvang mellom institusjoner og helseforetak.

For å sikre forsvarlig rapportering anbefales ytterligere krav til visse sider av dokumentasjonen på bruk av tvangsmiddelet kortvarig fastholding og skjerming:
-Det skal opplyses om i hvilken posisjon pasienten blir holdt under gjennomføringen av vedtaket (for eksempel lagt i mageleie, ryggleie på gulvet, holdt i armene, sittende på seng), hvor mange personer (eventuelt kjønn) som deltar og på hvilken måte (hvordan personalet gjør bruk av egen kropp i gjennomføringen).
-Det skal framkomme av dokumentasjonen av skjermingsvedtak hvordan vedtaket gjennomføres og hva dette innebærer for pasienten. For å sikre en felles dokumentasjonspraksis, anbefales det at:
-En avklaring gjøres på hvor lenge holdegrepene skal vare for at vedtak om kortvarig fastholding skal fattes.
-Bruk av belter og holdegrep i gjennomføringen av andre tvangsvedtak (tvangsbehandling) er å betrakte som tvangsmidler, og vedtak skal føres i tvangsmiddelprotokoll (side 64 i psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften med kommentarer, IS-9/2012).

Til nedlasting:

Eksterne lenker:

Sist oppdatert den 23. April 2015 av Martin Bjørnstad