Terapeutisk relasjon – en hjørnestein i miljøterapi – hva viser sykepleierapportene?

Kjellaug Klock Myklebust, Solrun Brenk Rønning, Solveig Karin Bø Vatnar, Stål Bjørkly

Region:
SIFER Sør-Øst
Type:
Vitenskapelig artikkel
Publisert:
Nordisk sygeplejeforskning, 2022
Online / DOI:
https://doi.org/10.18261/nsf.12.3.2

Bakgrunn og hensikt: Det er faglig enighet om at terapeutiske relasjoner skal være et hovedfundament i miljøterapi i psykisk helsevern. Likevel mangler det forskning på hvordan relasjonelt arbeid dokumenteres. Metode: Denne studien er en kvalitativ og deskriptiv analyse av daglige rapporter i sykepleiedokumentasjon. Vi har undersøkt hvordan miljøpersonalet ved en akuttavdeling i psykisk helsevern dokumenterte inntoning og samspill med pasienter. Et utvalg på 363 rapportutdrag som beskrev pasienters opplevelser ble hentet fra 14 pasientjournaler. Resultat: 94% av rapportene dokumenterte ubehagelige pasientopplevelser og 6% positive pasientopplevelser. Det ble identifisert to hovedkategorier av rapporterte tilnærminger til pasientopplevelsene:Ingen beskrivelse av inntoning og Beskrivelser av forsøk på inntoning. Kun 25% av rapportutdragene beskrev forsøk på inntoning. Majoriteten av tilnærmingene var observasjons- og handlingsorienterte uten at det var lagt vekt på pasientopplevelse og gjensidige samspill. Konklusjon: Videre forskning på sykepleiedokumentasjon bør inkludere miljøpersonalets inntoning og pasientenes medvirkning i rapportskriving. Nøkkelord: inntoning, miljøterapi, psykisk lidelse, sykepleiedokumentasjon, sykepleie-pasient-forhold, terapeutisk relasjon