Impulsivitet, svikt i impulskontroll og risiko for voldsatferd ved psykose og psykopati

Region:
SIFER Vest
Type:
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publisert:
Arr. Idéhistorisk tidsskrift, 2012

Dette kapittelet er avgrenset til å gjelde psykotiske tilstander og psykopati. Innledningsvis avgrenses og defineres impulsivitet og vold. Deretter gir vi en kort oppsummering av sentral kunnskap om voldsutøvelse blant mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Dette danner bakteppet for vårt hovedfokus, sammenhengen mellom impulsivitet og voldsatferd hos mennesker med henholdsvis psykose og psykopati. Denne sammenhengen er kompleks, og selv om impulsivitet ser ut til å kunne virke som en katalysator i enkelte former for vold hos mennesker med psykose eller psykopati, så foreligger det ikke empirisk grunnlag for å hevde at det er en kausal sammenheng.