Avverging av mishandling i nære relasjoner : en flerfaglig tilnærming : del I

Morten Holmboe, Kjartan Leer-Salvesen, Solveig Karin Bø Vatnar

Region:
SIFER Sør-Øst
Type:
Vitenskapelig artikkel
Publisert:
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 2019
Online / DOI:
https://doi.org/10.18261/issn.0809-9553-2019-02-02

Mishandling i nære relasjoner (straffeloven § 282) er meget skadelig. Derfor har alle en plikt til å søke å avverge slik mishandling ved anmeldelse eller på annen måte (straffeloven § 196). Denne avvergingsplikten gjelder også for den som har taushetsplikt, for eksempel en helsearbeider, en lærer eller en sosialarbeider. Å vurdere om et fremtidig lovbrudd er sannsynlig, kan kreve et faglig skjønn der man bygger på erfaringer fra feltet. Ved å anlegge et flerfaglig perspektiv vil vi bidra med kunnskap til slike vurderinger.
Det kan være juridisk krevende å vurdere om vold, trusler eller andre krenkelser i en konkret sak er «mishandling i nære relasjoner» slik at det foreligger en avvergingsplikt. Artikkelen redegjør for de nærmere vilkårene for at straffebudet mot mishandling i nære relasjoner kan anvendes. I FAB nr. 3 for 2019 vil vi i en oppfølgende artikkel (del II) gå nærmere inn på hvilken rett yrkesutøvere med taushetsplikt kan ha til å melde fra om handlinger som ikke nødvendigvis vil rammes av straffeloven § 282, og hvilken kunnskap en person må ha for å kunne straffes for unnlatt avverging.
Nøkkelord: avvergingsplikt, taushetsplikt, mishandling i nære relasjoner, partnervold, stalking