Vurdering av nevropsykologiske funksjonsvansker i rettspsykiatriske erklæringer

Kjersti Narud - Prosjektleder, Tale Gjertine Bjørgen - Prosjektdeltaker, Erik Søndenaa - Prosjektdeltaker, Solveig Merete Klæbo Reitan (Prosjektdeltaker), Stian Lydersen (Prosjektdeltaker)

Region:
SIFER Sør-Øst
Status:
Start / slutt:
2022 / 2030
Forskningsansvarlig:
Oslo universitetssykehus HF
Prosjektnummer:
2560373
Fagområde:
Temaer:
Cristin:
https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2560373

I dette forskningsprosjektet skal vi undersøke hvordan de sakkyndige vurderer nevropsykologiske funksjonsvansker ved hjelp av beskrivelse av eksekutive funksjoner (problemløsning, planlegging og abstrakt tenkning) hos observander tiltalt for alvorlige voldshendelser:

1) I hvilken grad benytter norske sakkyndige de psykiatrisk sakkyndige anerkjente utredningsinstrumenter for nevropsykologiske funksjonsvansker ved sammensatte psykiske lidelser
2) Kartlegge om det foreligger slike beskrivelser i de rettspsykiatriske erklæringene ved bruk av anerkjente nevropsykologiske måleinstrumenter,
3) Kartlegge hvilke typer nevropsykologiske funksjonsvansker som beskrives og om disse inntas i de sakkyndiges vurderinger i besvarelsen av rettens mandat, og med hensyn til vurdering av fremtidig prognose og risiko.