Voldsrisiko ved emosjonelt ubehag og psykosesymptomer i rettspsykiatriske erklæringer

Kjersti Narud - Prosjektleder, Rolf Gjestad - Prosjektdeltaker, Stål BJørkly (Prosjektdeltaker), Unn Kristin H. Haukvik - Prosjektdeltaker, Maria Sigurjónsdóttir (Prosjektdeltaker)

Region:
SIFER Sør-Øst
Status:
Start / slutt:
2021 / 2029
Forskningsansvarlig:
Oslo universitetssykehus HF
Prosjektnummer:
2557932
Fagområde:
Temaer:
Cristin:
https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2557932

Rek sør-øst B 21/155986, PVO OUS 21/00218.

Denne forskningsstudien skal undersøke om de sakkyndige vurderer emosjonelt ubehag ved psykose- symptomer, og om vurderingen av emosjonelt ubehag danner grunnlag for vurderingene og konklusjonene til de sakkyndige vedrørende fremtidig voldsrisiko hos observander som har uført alvorlige voldshandlinger. Dette prosjektet består av to deler:

1. En reliabilitetsundersøkelse for å måle inter-rater reliabilitet (Intraklasse korrelasjon) ogindre konsistens (Crohnbach’s Alpha) for måleredskapene som skal brukes.Et tilfeldig utvalg (n=20 erklæringer, 2018) hvor observanden er vurdert til å værepsykotisk i hht stl § 20 bokstav b er evaluert av fire uavhengige bedømmere (Bjørkly,Haukvik, Sigurjonsdottir og Narud). Disse 20 anonymiserte erklæringene ble trukket fra2018 kohorten (n= 100 erklæringer), og avidentifisert mht de sakkyndiges identitet. Reliabilitetstesten viste tilfredsstillende resultater.

2. En hovedstudie der vi måler forekomst og kvaliteten på utredning av psykotiske symptom og tilknyttet emosjonelt ubehag i de rettspsykiatriske erklæringene.De resterende erklæringene (480) hvor observanden er vurdert å være «psykotisk» eller å ha «en alvorlig psykisk lidelse» jf strl §§ 20 og 80 frem til 1.10.20,146, er skåret av MS, og enkelte tilfeldige utvalgte  av disse ble skåret i tillegg av SB, UH og KN.

Kartleggingen av emosjonelt ubehag bygger på The Psychotic Symptom Rating Scales (PSYRATS) PART A. Auditory hallucinations og (PSYRATS) PART B. Delusions.

Datafil er utarbeidet, og analysene er i gang ved bistand av statistiker Rolf Gjestad.