V-RISK-Y multisenterstudie

Region:
SIFER Sør-Øst
Status:
Start / slutt:
2021 / 2035
Forskningsansvarlig:
Oslo universitetssykehus HF
Prosjektnummer:
2519406
Fagområde:
Temaer:
Cristin:
https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2519406

Formålet med prosjektet er å validere et nytt screeninginstrument for risiko for vold blant ungdom i alderen 12-18 år til bruk i ungdomspsykiatriske institusjoner og i barnevernsinstitusjoner. Instrumentet heter V-RISK-Y, og er utviklet mede basis i V-RISK-10 som er et tilsvarende instrument for voksne. V-RISK-10 ble utviklet på begynnelsen av 2000 tallet og skulle være enkelt og lite tidkrevende (i motsetning til datidens instrumenter) , og også å kunne brukes av uerfarent personale uten forutgående opplæring, hele døgnet og på alle årets dager. All nødvendig informasjon står på skjemaet, det finnes ikke manualer eller sertifiserende opplæring. V-RISK-10 skulle være en hjelp til den risikovurderingen som måtte gjøres allerede ved innleggelsen. Det er i dag i utstrakt bruk i inn-log utland. Så langt vi vet finnes det ikke tilsvarende validerte screeninginstrumenter for ungdommer, verken i psykiatri eller barnevern. V-RISK-Y er tilpasset aldersgruppen 12-18 år når det gjelder diagnose og symptomer, og både foreldre/foresattes og ungdommens oppfatninger er tatt med i tre av leddene. Ut fra nyere forskning er det tatt med et ledd om traumer og omsorgssvikt, samt et ledd om ungdommens og de foresattes egen oppfatning av risiko for vold eller trusler om vold. Målgruppen er alle ungdommer som legges inn på de respektive institusjonene i løpet av ett år. Forskningsmetoden er en prospektiv «naturalistisk» observasjonsstudie. Etter inntakssamtale eller tilsvarende skåres V-RISK-Y skjemaet av personalet, uten at ungdommen eller foresatte er til stede. Skåringene baseres på informasjonen som er tilgjengelig der og da. I løpet av oppholdet registreres episoder med vold eller trusler om vold. Skåringene sammenholdes så med eventuelle volds/trussel episoder i løpet av oppholdet. Hovedmålet er å undersøke «prediktiv validitet» av V-RISK-Y; hvor godt skåringene av V-RISK-Y ved innleggelsen samsvarer med volds / trusselepisodene etter innleggelse. Det nyttes ulike statistiske metoder til dette i tråd med internasjonale anbefalinger; blant andre ROC-AUC (the area under the curve of the receiver operating characteristics), logistisk regresjon, positiv og negativ prediktiv verdi, sensitivitet og spesifisitet. Et delmål er å undersøke om «Vet ikke» skåringer – som det naturlig nok blir noen av i en akutt situasjon med begrenset tilgang på opplysninger og ofte ukjente pasienter/klienter – har sammenheng med vold/trusler i avdelingen. Et annet delmål mål er å undersøke personalets erfaringer med V-RISK-Y. Ved valide resultater kan V-RISK-Y anbefales å nyttes som en hjelp til å identifisere de pasientene / klientene som umiddelbart trenger spesiell oppfølging og videre utredning, og vil kunne fylle et «hull» i tiltakskjeden Bruken kan bidra til færre ofre, bedret behandlingsmiljø, nedgang i tvangsbruk, og også være nyttig for den potensielle voldsutøver ved at vold/trusler ikke finner sted. Det vil også komme familie og nære, skole og samfunnet til gode.