Politiets risikovurderinger av partnervold med SARA:SV og tid til ny hendelse: En prospektiv kohortstudie av partnervoldsutøvere

Tom Palmstierna - Prosjektleder, Camilla Buch Gudde - Lokalt ansvarlig, Merete Berg Nesset - Prosjektdeltaker

Region:
SIFER Midt
Status:
Start / slutt:
2018 / 2021
Forskningsansvarlig:
St. Olavs Hospital HF
Prosjektnummer:
638810
Fagområde:
Temaer:
Cristin:
https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=638810

Det er behov for mer forskningsbasert kunnskap om risiko- og sårbarhetsfaktorer for gjentatt partnervold, samt kompetanse på adekvate tiltak overfor voldsutsatt og – utøver. Dette er avgjørende både i forhold til en tilpasset oppfølging av voldsutsatte og – utøvere, samt i et forebyggingsperspektiv.

Målet er å belyse faktorer som kan ha betydning for økt tilbakefallsrisiko.

Metodisk gjennomføres en prospektiv kohortstudie av politiets strukturerte risikovurderinger for gjentatt partnervold og tid til ny voldshendelse, samt anbefalte og gjennomførte beskyttelsestiltak i partnervoldsaker. Utvalget består av samtlige registrerte partnervoldsaker i Trøndelag politidistrikt i perioden 2015-2021, anslagsvis 200 SARA:SV vurderinger pr. år. Datagrunnlaget er variabler fra alle førstegangs vurderinger med SARA:SV og gjentatte hendelser pr. person, indirekte personopplysninger som kjønn, alder, etnisk bakgrunn for utøver og utsatt samt informasjon om anbefalte og gjennomførte tiltak i sakene.

Følgende problemstillinger vil bli belyst:

  • Sammenheng mellom politiets klassifisering av lav-, moderat- eller høy risiko for gjentatt partnervold og tid til ny voldshendelse?
  • Er tid til ny hendelse avhengig av risikofaktorer for partnervold hos voldsutøver?
  • Er tid til ny hendelse avhengig av demografiske variabler hos voldsutøver og voldsutsatt?
  • Er tid til ny hendelse avhengig av sårbarhetsfaktorer hos voldsutsatt
  • Sammenheng mellom politiets vurdering av lav-, moderat- eller høy risiko for gjentatt partnervold og type tiltak anbefalt og gjennomført?
  • Analyse av anbefalte og gjennomførte tiltak og er det sammenheng mellom type tiltak og tid til ny hendelse?

 

Studien er vurdert i Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK-midt) som konkluderer med at prosjektet ikke omfattes av helseforskningslovens saklige virkeområde og derfor kan gjennomføres og publiseres uten godkjenning derfra (2018/639/REK-midt). Prosjektet er vurdert i Rådet for taushetsplikt og forskning som samtykker til at Riksadvokaten gir fritak fra taushetsplikten (Sak 2018/1). Samtykke fra Riksadvokaten (Ref.nr. 2018/00110-011) og Politidirektoratet (201704747-10501). Norsk senter for forskningsdata (NSD) har gjennomført en personvernkonsekvensutredning (DPIA) og vurderer at personvernet er tilstrekkelig ivaretatt i prosjektet, Personvernombudet ved St. Olavs hospital tiltrer NSDs vurdering.